Политика за защита на личните данни

                                Политика за защита на личните данни

Въведение:

1. Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата "Политика за защита на личните данни" ( "Политиката") има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни. Интернешънъл Саламанка Капитал ООД призовава и насърчава всеки един потребител да се запознае със съдържанието на тази Политика, като в случай на въпроси, искания, оплаквания и/или необходимост от допълнително разяснение по съдържанието й да се обърне най-напред към Дружеството на посочените по-горе координати.

2. Интернешънъл Саламанка Капитал ООД е финансова институция, предоставяща потребителски кредити на физически лица онлайн, вписана в Регистъра по чл.3а от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка под номер BGR00036. Дружеството е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО ("Регламента").

3. Дружеството е динамична, високотехнологична компания и е една от най-бързо прогресиращите структури в небанковия финансов сектор. Като такава, Интернешънъл Саламанка Капитал ООД  се стреми постоянно да разработва иновативни услуги, адекватни на бързо развиващия се дигитален свят. Едновременно с това обаче Дружеството зачита неприкосновеността на личността на своите клиенти - физически лица (наричани по-долу още "Потребител" или "Клиент") и поема сериозен ангажимент по отношение поверителността на личните им данни. В съответствие с приложимото право и добрите практики Интернешънъл Саламанка Капитал ООД прилага широк спектър от технически и организационни мерки за защита на личните данни на Клиентите си.

I. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

1. "Лични данни" – всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифициран/а пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като имена, ЕГН, данни за местонахождение, телефон, e-мейл адрес или по един или повече признаци, специфични за идентичността Ви.

2. "Обработване на лични данни" – всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните Ви данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

3.

II. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Принцип на прозрачност и информираност – Интернешънъл Саламанка Капитал ООД събира, обработва и съхранява личните Ви данни при ясни и прозрачни условия. За нас е от водещо значение Вие да сте уведомен/а защо и как извършваме тези процеси.

2. Принцип на съгласие – освен в нормативно предвидени случаи (като за нуждите на сключване на договор за потребителски кредит), наличието на доброволното Ви, изрично, информирано и недвусмислено съгласие, е предпоставка Интернешънъл Саламанка Капитал ООД да събира, обработва и съхранява личните Ви данни (например, за целите на директния маркетинг).

3. Принцип на ограничено събиране – Интернешънъл Саламанка Капитал ООД събира лични данни в минимален обем, само за целта и срока, за които те са необходими.

4. Принцип на ограничено използване, разкриване и съхранение – Интернешънъл Саламанка Капитал ООД не използва личните Ви данни за цели, различни от тези, за които са били събрани, освен с Вашето съгласие или в случаите, изрично предвидени в закона.

5. Принцип на сигурност и опазване – личните Ви данни са защитени с технически и организационни мерки за сигурност, предприети от Интернешънъл Саламанка Капитал ООД в съответствие с чувствителността на информацията.

III. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА

1. Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на кредитните ни продукти, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши искания/молби/заявления, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за потребителски кредит.

2. Данни за идентификацията Ви в контекста на създаване на електронен профил в системата на Кредисимо, при преддоговорни и договорни отношения, в изпълнение на нормативно задължение за Интернешънъл Саламанка Капитал ООД или на основание наш легитимен интерес, а именно:

* три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, валидност, орган, който я е издал, гражданство, постоянен и настоящ адрес, телефон, електронната поща за връзка;

* две имена и телефон на посоченото от Вас допълнително лице за контакт, което не е поръчител, в т.ч. данните, получени при направена от нас проверка, ако са събрани такива данни в база данни за свързани лица;

* копие на Ваша лична карта; Ваша снимка заедно с копие на личната Ви карта или друг документ за самоличност в случай на второ гражданство;

* три имена, ЕГН, адрес, телефон и други данни на Ваш пълномощник, посочени в пълномощното, в случай че упълномощите лице да Ви представлява пред Интернешънъл Саламанка Капитал ООД;

* адрес за доставка на книжа (в случай че е различен от предоставения такъв по местоживеене при сключване на договора за потребителски кредит);

* данни относно кредитоспособността Ви – месторабота (стаж, длъжност, професия, възнаграждение), осигурителен доход, общ месечен доход, имуществено състояние, образование, здравноосигурителни вноски, кредитна история, в т.ч. данни за други кредити от Централен кредитен регистър, данни от регистрите на НОИ (наличие на трудов договор, пенсии), данни за семейно положение/брой членове на домакинството, данни от Регистъра на банковите сметки и сейфове, създаван и поддържан от Българска народна банка за номерата на банковите Ви сметки, упълномощените да се разпореждат с тях лица, данни за запори по банковите сметки, както и данни за сейфове в банки и техните пълномощници, ако има такива;

* уникален клиентски номер, създаден от Дружеството за идентифициране създаването на електронен профил на физическото лице в системата на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД, както и такъв за идентифициране на конкретно подадено заявление и/или сключен договор за потребителски кредит;

* информация за избрания от Вас начин на усвояване на кредита (чрез карта, по банков път или в брой), извършени и дължими плащания, информация за кредитна или дебитна карта (в случай че изберете да заплащате своите задължения чрез директен дебит), номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с транзакциите направени в полза на Дружеството;

* данни, получени при направените от нас проверки на заявените от Вас лични данни, в т.ч. за свързано лица и при проверка в регистъра на МВР за валидност и съдържание на информацията, съдържаща се в посочената от Вас лична карта;

* гласов запис на инициираните от Вас телефонни разговори с оператор на националния телефон на Дружеството във връзка със създаването на електронен профил на физическото лице в системата на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД и/или подаване на заявление за кредит, изпълнение на задължения по договор за кредит и други запитвания;

* гласов запис на инициираните от оператор телефонни разговори с Вас от националния телефон на Дружеството;

* видеозапис при посещение в офиса на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД, изготвен с оборудване за видеонаблюдение за охранителни цели;

* IP, Cookies и данни за устройството адрес при посещение на сайтовете https://happycredit.bg.bg/,както и мобилното приложение на Happy Credit ("Сайта");

* електронна кореспонденция, включително такава получена на или изпратена в или чрез електронен профил на физическото лице в системата на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД, разговори в чат и онлайн, писма, жалби, молби, сигнали, оплаквания и/или заявки с/от Вас за отстраняване на проблеми и друга обратна връзка, която Интернешънъл Саламанка Капитал ООД   получава.

IV. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Интернешънъл Саламанка Капитал ООД събира, обработва и съхранява лични данни за следните цели и основания, неизчерпателно изброени по-долу:

Лични данниЦелОснование
Три имена, ЕГН, дата на раждане, всички данни от лична карта на кредитоискателя, всяко гражданство на лицето Идентификация на физическо лице/лице за контакт; Осъществяване на контакт; Идентификация по ЗМИП на кредитоискател; Оценка на кредитоспособност по чл.16 ЗПК Сключване и изпълнение на договор за кредит; Изпълнение на задължения по томболи/игри/промоции на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД. Изпълнение на законово задължение по ЗМИП; по ЗПК
ТелефонСвързване с кредитоискателя / Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заемСключване/изпълнение на договор за паричен заем
Предлагане на продукти и услуги на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД., изпращане на рекламни съобщения чрез директен маркетинг Съгласие 
Данни от лична карта и гражданствоИдентификация на физическо лице; Идентификация по ЗМИП;Изпълнение на законово задължения
АдресОсъществяване на свързване; Идентификация по ЗМИП на кредитоискател; Необходимо за индивидуализация при сключване на договор за паричен заем; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит Сключване/изпълнение на договор за кредит
Предлагане на продукти и услуги на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД, изпращане на рекламни съобщения чрез директен маркетинг Съгласие
E-мейл/СМС/Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления) Осъществяване на свързване; Идентификация по ЗМИП на кредитоискател; Сключване на договор за паричен заем; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит Сключване/изпълнение на договор за кредит
Предлагане на продукти и услуги на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД, изпращане на рекламни съобщения чрез директен маркетинг Съгласие по чл.261 от Закона за електронните съобщения
Данни от Централен кредитен регистър, както данни от Регистъра на банковите сметки и сейфове, създаван и поддържан от БНБ Оценка на кредитоспособностСключване/изпълнение на договор за кредит/ Законово задължение по чл. 16 от ЗПК
Данни от регистрите на НОИ – наличие на трудов договор, осигуряване 6 месеца назад, пенсииПроверка на верността на предоставени данни от кредитоискателяСключване/изпълнение на договор за кредит/ Законово задължение по чл. 16 от ЗПК
Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход, образование Оценка на кредитоспособностСключване/изпълнение на договор за кредит, Законово задължение – по чл. 16 ЗПК
Плащане и данни за транзакциитеЗа проверка при плащане: информация за лицето, което е платило, кога и по какъв начин е направено плащането и какъв е остатъкът от дълга по кредита към датата на плащане Сключване/изпълнение на договор за кредит - За да осчетоводи Интернешънъл Саламанка Капитал ООД извършеното плащане на кредита или на негово погасяване; за да може Интернешънъл Саламанка Капитал ООД да провери дали въведеният номер съответства на конкретен кредит. 
Законен интерес - за сигурността на клиент и сигурността на Кредисимо за целите на борба с измамите и прането на пари. 
Проверка на заявените от кредитоискателя лични данни за свързани лицаПредотвратяване на измами, оценка на кредитоспособностСключване/изпълнение на договор за кредит, Законен интерес
Данни от МВР за валидност на лична картаПроверка на предоставени данни от кредитоискателяСключване/изпълнение на договор за кредит, Законен интерес
Семейно положение/ брой на членовете на домакинствотоОценка на кредитоспособносттаСключване/изпълнение на договор за кредит, Законово задължение – по чл. 16 ЗПК
Други кредитиОценка на кредитоспособностСключване/изпълнение на договор за кредит, Законово задължение– по чл. 16 ЗПК
Имуществено състояние на кредитополучателОценка на кредитоспособност;Законен интерес, Законово задължение– по чл. 16 ЗПК
Данни на лице за контакт, ако са събрани такиваПодсигуряване на контакта с кредитоискателяСъгласие на лицето, Законен интерес
Проверка на данните на лицето за контакт, ако са събрани такива в бази данни на свързани лицаПредотвратяване на измами, оценка на кредитоспособностЗаконен интерес
Копие от лична картаИдентификация по Закона за мерките срещу изпирането на париЗаконово задължение
Записани разговори по телефона, чат и онлайн, чат сесии, видео наблюдение (изображения от записи видео камерата, които Компанията записва и пази за кратък срок) Предотвратяване на измами, оценка на кредитоспособност, за доказване на изпълнението на правни задължения по сключване на договор за паричен заем, за наблюдение и подобрение на качество на предоставяните услуги и ги да, както и за да обучава и оценява служителите на Кредисимо Законен интерес
Данни, които предоставят информация за използването на Сайт и приложение на Компанията (Cookies, IP адрес, логове, данни, свързани с устройството, на което се намира използвате онлайн услугите или Сайта) • Cookies - За подобряване на Сайта на Интернешънъл Саламанка Капитал ООДЗаконен интерес
• IP адрес - Да активира Интернешънъл Саламанка Капитал ООД онлайн услуги и за борба с измамите, за доказване на изпълнение на договорни задължения 
• Данни, свързани с устройството, на което се намира използвате онлайн услугите или Сайта - За доказване на изпълнение на договорни задължения, за борба с online измамите и прането на пари 

 

V. КАТЕГОРИИ ЛИЦА, НА КОИТО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД РАЗКРИВА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние предоставяме Ваши лични данни на определени категории трети лица, за да може да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване и нашите продукти и услуги да покриват Вашите очаквания.

Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорен Администратор за конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.


1. Лица, които въз основа на договор с Интернешънъл Саламанка Капитал ООД обработват личните Ви данни от името на Дружеството или имат пряк/косвен достъп до тези личните данни:

* пощенски оператори и куриерски фирми - с оглед изпращане на пратки, съдържащи допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

* предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги;

* лица, които по възлагане на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД поддържат оборудване и софтуер и хардуер, използвани за обработване на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Дружеството, както и за извършване на различни услуги по отчитане, техническа поддръжка, сервизна поддръжка на крайни устройства и др.;

* дружества, събиращи неплатени задължения по просрочени договори за потребителски кредити от името на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД;

* банки и платежни институции, обслужващи плащанията, извършени от/до Клиенти на Дружеството;

* охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиса на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същия обект;

* частни и държавни съдебни изпълнители, Централен кредитен регистър при Българската народна банка, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт;

* лица, наети на граждански договор от Интернешънъл Саламанка Капитал ООД, осъществяващи посещения на място на посочените от Вас адреси за контакт и/или адрес по месторабота.

2. Други администратори на лични данни, на които Интернешънъл Саламанка Капитал ООД предоставя лични данни, обработващи тези данни на собствено основание и от свое име:

* цесионери - страна по договори за цесия, с които Интернешънъл Саламанка Капитал ООД прехвърля (продава) непогасени задължения на свои Клиенти съгласно действащото българско законодателство;

* компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Администратора предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред и други;

* по изрично Ваше волеизявление/упълномощаване – когато личните Ви данни се предоставят на трето лице, за да изпълним поискани от Вас действие/услуга;

* на основание предоставено от Вас съгласие – когато личните Ви данни се предоставят на друго лице въз основа на договор и с маркетингова цел, за да получавате директен маркетинг.

 

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Интернешънъл Саламанка Капитал ООД, като динамична, високотехнологична компания и една от най-бързо прогресиращите структури в небанковия финансов сектор, разчита на модерни технологии и следва всички практики. Дружеството използва SSL сертификат, като в Сайта са вградени най-съвременните технологии под формата на 256-битова криптирана връзка, която гарантира сигурността на личните Ви данни. Информационните системи за обработване на данни, включително лични такива, са базирани на регулярно одитиран софтуер. С цел пълна проследимост и навременна реакция се поддържат журнални записи с информация за всеки достъп и извършени операции спрямо лични данни от Интернешънъл Саламанка Капитал ООД. Попълването на журналите е напълно автоматизирано и представлява неотменима част от обработването на данните. Интернешънъл Саламанка Капитал ООД, посредством изрични вътрешни правила, е установило технически и организационни мерки, изразяващи се в условия и ред за събиране, обработване и съхраняване на хартиен носител на личните данни на своите Клиенти, както и стриктни правила за осъществяване на контрол относно спазването им, осигуряващ най-всеобхватна защита от нежелан достъп.

 

VII. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Интернешънъл Саламанка Капитал ООД преустановява използването на лични данни след прекратяване на договора за потребителски кредит или след кандидатстване за договор за кредит, ако такъв не е сключен, но не изтрива същите до изтичане на сроковете за изпълнение на нормативно определени задължения, до отпадане на законния интерес или до оттегляне на съгласието, ако е приложимо.

* Личните Ви данни, предоставени и обработвани за целите на сключване/изпълнение на договор за потребителски кредит с Интернешънъл Саламанка Капитал ООД се съхраняват за срока на договора и за законово определен период след погасяване на задълженията Ви. Интернешънъл Саламанка Капитал ООД има нормативни задължения да пази и обработва Вашите лични данни, които идентифицират Вас, получени от Вас заеми и направени от Вас плащания за целия срок, в който имате задължения към Интернешънъл Саламанка Капитал ООД. Съгласно Закона за счетоводството, определени Ваши лични данни се съхраняват от Интернешънъл Саламанка Капитал ООД за срок от 10 г., считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнася счетоводната и/или данъчната информация, съдържаща лични данни. В допълнение, като финансова институция има нормативно определени задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Правилника по прилагането му, които задължения включват съхранение и обработка на Вашите лични данни, които Ви идентифицират, както и направените плащания.

* Личните Ви данни, предоставени при кандидатстване за потребителски кредит, когато не е сключен договор, се съхраняват в срок от 5 години, считано от 1 януари на годината следваща годината на отказа на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД за сключване на договор за потребителски кредит, през който период данните са необходими да послужат за целта на кредитна оценка и сравнение при евентуален опит за злоупотреба с лични данни при последващи подавани заявления за кредит от същите лица, както и с цел изпълнение на задължението за доказване от Интернешънъл Саламанка Капитал ООД при проверка от Централния кредитен регистър при Българска народна банка, от Министерство на вътрешните работи и/или Националния осигурителен институт относно основанието за извършените проверки в хода на извършената кредитна оценка.

* Записите от осъщественото от Интернешънъл Саламанка Капитал ООД видеонаблюдение се съхраняват в срок до 1 месец от извършването им.

* Записите от телефонни разговори се съхраняват за срок от 5 години, считано от 1 януари на годината следваща годината на провеждане на разговора, освен в случаите, когато звукозаписите съдържат данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление или за срока и при условията на т.VII.1.1. в случай че проведеният разговор е във връзка със сключен договор за потребителски кредит.

* Личните Ви данни, предоставени на основание съгласие за маркетингови цели (телефон и ел. поща), както и тези, получени и обработвани на основание активиран от потребител електронен профил в системата на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД се обработват и съхраняват до получаване на искане от Вас да бъдат изтрити (забравени). В случай че съгласието не бъде оттеглено, личните данни се пазят за срок не по-късно от 10 г. от датата на предоставяне на съгласието.

* Личните Ви данни, обработвани на основание "законен интерес", се съхраняват до отпадане на законния интерес, но не по-късно от 5 години от датата на тяхното получаване, освен ако е предвиден друг срок съгласно приложимото законодателство.

2. В случай на възникнал правен спор, производство и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно Интернешънъл Саламанка Капитал ООД да запази Ваши данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

VIII. COOKIES

Cookies са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате Сайта. Те събират информация за начина на използването на Сайта с цел подобряване ефективността му и ни позволяват да запаметяваме предпочитанията Ви, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Сайта или преминавате от една страница към друга. По този начин не можете да бъдете идентифициран/а лично.

За да получите повече информация относно бисквитките, използвани от нашия Сайт, моля да се обърнете към Интернешънъл Саламанка Капитал ООД или да посетите: https://happycredit.bg/cookies.

IX. ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ НА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

Вие разполагате със следните права във връзка със събирането, обработването и съхраняването от страна на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД  на личните Ви данни:

1. Право на информация - право по всяко време да изисквате от Интернешънъл Саламанка Капитал ООД информация за съхраняваните от Дружеството за Вас лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.

2. Право на достъп – право да получите потвърждение дали Интернешънъл Саламанка Капитал ООД обработва Ваши лични данни, право на достъп до тях, както и информация относно обработването им. .

3. Право на коригиране – право да поискате Интернешънъл Саламанка Капитал ООД своевременно да коригира и/или допълни съхранявани от Дружеството неточни Ваши лични данни.

4. Право на изтриване (правото "да бъдеш изтрит") – право да поискате Интернешънъл Саламанка Капитал ООД да заличи (изтрие) или блокира личните Ви данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закон за защита на личните данни и Регламента. Част от правото "да бъдеш изтрит" е и задължението Интернешънъл Саламанка Капитал ООД да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно и/или изисква прекомерни усилия.

5. Право на ограничаване на обработването – право да изискате от Интернешънъл Саламанка Капитал ООД ограничаване обработването на личните Ви данни, когато:оспорвате верността на данните, за периода, в който Интернешънъл Саламанка Капитал ООД трябва да провери верността им;обработването на личните Ви данни е без правно основание, но вместо Интернешънъл Саламанка Капитал ООД да ги изтрие, искате тяхното ограничено обработване;подали сте възражение за обработването на личните Ви данни, в очакване на проверка дали основанията на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД са законни.

6. Право на преносимост на данните – право да получите личните си данни, които сте предоставили на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД и които се отнасят до Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.

7. Право на възражение – по всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни от Интернешънъл Саламанка Капитал ООД при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, правото на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД да обработва личните данни отпада, да възразите срещу обработването на личните Ви данни от Интернешънъл Саламанка Капитал ООД за целите на директния маркетинг.

8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране - право да поискате човешка намеса от страна на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД при обработване на данните Ви, право да оспорите решението на Дружеството и право да изложите гледната си точка.

9. Право на оттегляне на съгласие – право да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за събиране, обработване и съхраняване от Интернешънъл Саламанка Капитал ООД на личните Ви данни (като това за маркетинг цели).Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на съхранението и обработката на лични данни преди неговото оттегляне, както и няма да има отражение върху съхранението и обработката на личните данни от Интернешънъл Саламанка Капитал ООД в случаите, в които Дружеството има друго правно основание за съхранението и обработката - законово задължение да пази тези данни, съгласно разпоредбите на българското законодателство и/или правото на Европейския съюз, на в изпълнение на договор или при наличие на правен интерес.

10. Право на жалба до надзорен орган – В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба относно обработването на личните Ви данни, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба до надзорен орган, който в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02/91-53-518; електронна поща: kzld@cpdp.bg. Повече за дейността на Комисията можете да откриете на https://www.cpdp.bg/.

X. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ОТНОСНО ЛИЧНИ ДАННИ

1. За да упражните гореописаните права, следва да подадете искане/заявление до Интернешънъл Саламанка Капитал ООД, съдържащо минимум следната информация:

1.1. Ваши име, адрес, телефон и други данни за идентификация, като номер на договор за потребителски кредит, ако имате сключен такъв;

1.2. описание на искането;

1.3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

1.4. подпис, дата на подаване на искането/заявлението и адрес за кореспонденция.

2. Подаването на искането/заявлението е безплатно. Можете да изберете дали да го изпратите до Интернешънъл Саламанка Капитал ООД на адреса на управление на Дружеството: гр. София жк. "Люлин" бл. № 963), ет. 1, офис 11 лично или чрез упълномощено лице, както и по електронен път на един от следните e-мейл адреси: office@happycredit.bg и/или dpo@happycredit..bg.

3. Ако упълномощено лице подава заявлението, към него се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно.

4. В случай на смърт на Клиент, правата му се упражняват от неговите наследници, като към искането/заявлението се прилага удостоверение за наследници.

5. Срокът за разглеждане на искането/заявлението и произнасяне по него е до 60 дни от получаването на искането/заявлението, без ненужно забавяне.

6. Интернешънъл Саламанка Капитал ООД ще изготви писмен отговор и ще Ви го съобщи лично - срещу подпис или изпращайки Ви го чрез куриерска фирма с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от Вас форма на предоставяне на информацията.

7. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, ще Ви бъде отказан достъп до тях.

8. В случай че Интернешънъл Саламанка Капитал ООД не отговори на искането Ви за достъп до лични данни в предвидените срокове или не сте удовлетворен/а от получения отговор и/или считате, че са нарушени Ваши права, свързани със защитата на личните данни, имате възможност да упражните правото си на защита по съдебен или административен ред.

Тази Политика е приета с Решение на Управителя на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД и влиза в сила от 22.08.2019 г., на която дата същата е публикувана на Сайт www.happycredit.bg.

Политиката може да бъде изменяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Интернешънъл Саламанка Капитал ООД, на физическите лица, субекти на лични данни и/или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).