Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ОТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези Общи условия, наричани за краткост ОУ, регламентират общите правила, при които „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ“ ООД, с ЕИК 200604885, със седалище и адрес на управление: гр. София жк. „Люлин“ 9, бл. 963 ет. 1 офис 11, телефон за контакт: +359 877 99 99 60, наричано по-долу Кредитодател/Дружество извършва дейност по предоставяне на потребитески Кредит, включително и чрез трети лица - партньори на физически лица, наричани по-долу Кредитополучател, заедно наричани Страните.

2. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД е вписано като финансова институция в Регистъра по чл. 3a от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка (БНБ) –Удостоверение № BGR00036 и предоставя потребителски кредити (заеми) съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закон за електронния документ и електронния подпис, Наредба № 26 за финансовите институции, приета от БНБ, както и съгласно изискванията на българското гражданско и търговско законодателство. Търговската марка на  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД е happycredit.bg и HAPPY CREDIT.

3. Тези Общи условия са задължителни за Кредитополучателя и представляват неразделна част от Договора за Кредит, сключен между ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД и Кредитополучателя като определят начина на кандидатстване, разглеждане, отпускане и погасяване на потребителския кредит, както и всички останали съпътстващи права и задължения на страните.

4. Настоящите Общи условия се излагат на видно и достъпно място в помещението, в което Дружеството приема клиенти и са на разположение за интересуващите се лица на Сайта на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД на адрес: www.happycredit.bg 

5. Потребителският кредит, предоставян съгласно тези Общи Условия, се отпуска от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД в български лева и се погасява от Кредитополучателя в български лева.

6. Общите условия са задължителни за Кредитополучателя, като преди сключване на индивидуалния Договор, същият се запознават с тях. Подписвайки индивидуалния Договор за потребителски кредит Кредитополучателят, подписва и настоящите Общи условия, изразявайки своето приемане и съгласие с тях, при спазване на процедурата описана по-долу.

7. Потребителският Кредит се предоставя по искане на Кредитополучателя и подлежи на предварително одобрение от Дружеството, съобразно описаните по-долу правила. Подаването на Заявление с искане за потребителски кредит и представянето на информация от Кредитополучателя и нейното получаване от Дружеството не задължава последното да предостави потребителски Кредит.

II. ДЕФИНИЦИИ

Навсякъде в тези Общи Условия и в индивидуалните Договори, сключени по реда на тези ОУ, изброените по–долу думи и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено в индивидуалния Договор или допълнителни Анекси и споразумения към него:

1. Общи условия (ОУ) – ще означава настоящите Общи условия за предоставяне на потребителският Кредит, регламентиращи отношенията между ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД и Кредитополучателя;

2. Кредитополучател – ще означава дееспособен гражданин на Република България, който желае да сключи или е сключил с ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД индивидуален Договор за Кредит, за което е подал Заявление с искане за потребителски кредит;

3. индивидуален Договор за потребителски Кредит (Договор) – ще означава сключенят между страните под формата на електронен документ или документ на хартиен носител, при спазване на императивните изисквания на Закона за потребителския кредит /ЗПК/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕУУ/ и Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/, индивидуален писмен Договор за потребителски кредит, при условията на който Кредитoполучателят има право да получи потребителски Кредит. Индивидуалните условията и договорки, при които е сключен Договорът за потребителски кредит, са посочени в неговото съдържание, Погасителния план, както и в ОУ, представляващи неразделна част от него, съставляващи едно цяло – договореността между страните по кредита. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията, уговорени в конкретния Договор, се прилагат условията по Договора;

4. Сайт – ще означава официалната електронна страница на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД: www.happycredit.bg ;

5. потребителски Кредит или Кредит– ще означава заявена от Кредитополучателя и предоставена от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД в заем сума, както и дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоената сума по главницата, включително дължимите лихви, разходи и такси, разноски и др. плащания съгласно условията на Договора, Погасителния план и тези Общи условия. Всяка предоставена от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД на Кредитополучателя сума ще се счита за предоставен Кредит, освен доколкото не е изрично уговорено друго между Страните;

6. Лихва (договорна лихва) - ще означава уговорената между ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД и Кредитополучателя възнаградителна лихва за ползването на потребителския Кредит. Лихвата за предоставяне на кредита е фиксирана и непроменена за целия срок на индивидуалния Договор. Точният размер на лихвата е посочен в Договора;

7. Погасителна вноска– ще означава размер на плащане, дължимо от Кредополучателя, за определен период, която сума в зависимост от приложимите специфични условия на съответния Кредитен продукт, Кредитополучателят ще е задължен да плати на определения в Договора и Погасителния план падеж. Погасителната вноска може да включва в себе си части или цялата главница, лихва, такса експресно разглеждане, в случай че е поискана услугата експресно разглеждане на документи от Кредитополучателя и др., в съответствие с индивиадуалния Договор за потребителски кредит. Погасителната вноска се уговаря индивидуално за всеки потребителски кредит и зависи от размера на отпуснатата главница, срока на Кредита и допълнително поисканите и предоставени услуги. Точният размер на погасителните вноски, техните падежи и разбивки по пера са посочени в Погасителния план, който е инкорпориран в Договора за потребителски кредит;

8. ГПР– ще означава Годишен процент на разходите съгласно Закона за потребителския кредит, отразяващ общите разходи за Кредита (настоящи и бъдещи), като например лихва, комисионни, преки и косвени разходи, известни на Кредитодателя и дължими от същия. ГПР не включва разходите, които Кредитополучателят заплаща в резултат от неизпълнението на договорните си задължения, както и такси за допълнителни незадължителни услуги, предоставени на Кредитополучателя по негово искане. ГПР се изчислява в момента на сключване на Договора за кредит, в съответствие с Приложимия закон и общите изисквания на Закона за потребителските кредити, при допускането, че Договорът за кредит ще остане валиден през договорения период и че Кредитодателят и Кредитополучателят ще изпълнят задълженията си съгласно условията и в сроковете, посочени в ОУ и индивидуалния Договор за кредит;

9. Кредитeн продукт– ще означава установените от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД съвкупности и/или комбинации от различни специфични условия, суми, срокове и други условия, установени на Сайта и в настоящите Общи условия за всеки отделен Кредитен продукт, при които се отпуска Кредит на Кредитополучател. Дружеството може да променя периодично условията по даден Кредитен продукт, да включва или премахва като част от същия дадени специфични условия. Възможно е за даден Кредитен продукт да са алтернативно и/или кумулативно приложими различни специфични условия;

10. Профил – ще означава лична страница на Кредитополучателя на Сайта на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД която, след регистрация, е непрекъснато достъпна за Кредитополучателя след вход с потребителско име и парола. Профилът се създава преди подаване на първото Заявление с искане за потребителски кредит от съответния Кредитополучател, като последният може след вход с потребителско име и парола да получава актуална информация, да кандидатства за Кредит, да подаде молба, да редактира и актуализира своите лични данни, да предоставя актуална снимка на валидната си лична карта (лице и гръб), да получава известия, награди и др. 

11. Заявление с искане за потребителски кредит (Заявление)– ще означава искане/кандидатура за получаване на Кредит, което се подава от Кредитополучателя лично и чрез Партньор под формата на електронно изявление, чрез създаден от Кредитополучателя Профил в сайта на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД;

12. Такса експресно разглеждане („Бърз кредит“ до 15 минути)ще означава такса за допълнителна, незадължителна услуга по искане на Кредитополучателя за експресно разглеждане на документи, която гарантира експресна обработка на Заявлението с искане за потребителски кредит при сроковете и условията описани в настоящите ОУ;

13. Траен носител– ще означава всеки носител, даващ възможност на Кредитополучателя да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява идентичното възпроизвеждане на съхранената информация;

14. Средство за комуникация от разстояние- ще означава всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на двете страни;

15. Електронно изявление - ще означава словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

16. Електронен документ - ще означава електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано;

17. Мобилен телефонен номер – ще означава мобилен номер, който Кредитополучателя посочва като личен в Заявлението с искане за кредит и Профила си и на който по Мобилния канал ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД изпраща SMS Персонален индификационен код за потвърждение. Изпратените от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД на мобилния телефонен номер на Кредитополучателя съобщения във връзка със Заявлението с искане за кредит, Договора и всички приложими към него документи или вече отпуснати кредити ще се считат за получени от Кредитополучателя.

18. SMS Персонален индификационен код за потвърждение – ще означава, предоставяни посредством смс на мобилния телефонен номер индивидуални цифрови кодове на  Кредитополучателя, които ще се използват в настоящите и бъдещите взаимоотношения между Кредитополучателя и ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД, в това число, но не само за потвърждаване, сключване, приемане и подписване на Заявление с искане на потребителски кредит, индивидуалния Договор за кредит ведно с Погасителния план и Общите условия, както и Анекси и др. SMS Персонален индификационен код за потвърждение има силата на електронен подпис на Кредитополучателя по смисъла на чл.13, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕУУ);

19.Гратисен период– ще означава определен период, изчислен от датата на усвояване на Кредита, през който Кредитополучателят може да върне получения Кредит, без да дължи Лихва и/или други такси;

20. Офис– ще означава всеки търговски обект, стопанисван от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД или от Партньор, в който Кредитополучателят ще може да извърши една или повече от следните дейности: да получи информация и/или консултация за условията за кандидатстване, да получи Кредит; да усвои Кредит; да заплати Погасителна вноска по Кредит; да извърши други дейности по тези Общи условия, за които изрично е указано, че могат да бъдат извършени в съответния Офис. Местонахождението, работното време и съответната организация, администрираща Офисите, са посочени на Сайта;

21. Партньор– ще означава всяко лице, което е овластено от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД, от името и за сметка на Дружеството, да предоставя информация на Кредитополучателите, да сключва индувидуални Договори за потребителски кредит, да изплаща на Кредитополучатели суми по Кредити, да събира от Кредитополучатели и отчита на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД дължими от същите Погасителни вноски по Кредити, да рекламира дейността на Дружеството, да извършва друга дейност, за която е изрично овластен. Всеки Партньор може да е овластен за всички или само за някои от посочените дейности. Имената/фирмите на Партньорите, адресите на техните Офиси, се посочват на Сайта. Партньорите, чрез които е възможно да се извърши погасяване по Кредит, изрично се посочват на Сайта;

ІІІ. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ.

1. Сключването на Договора за потребителски кредит става по инициатива на Кредитополучателя. За да получи желаната заемна сума Кредитополучателят кандидатства за потребителски Кредит, като подава Заявление с искане за потребителски кредит до ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД по образец. Кандидатстването се извършва на Сайта на Дружество, чрез предварително създаден Профил или през официална електронна страница на Партньор на Дружеството, където е поставена апликационна форма за изпращане на Заявлението с искане за потребителски кредит идентично на използваната форма за кандидатстване за кредит, която се намира на официалната интернет страница на Дружеството.

2. Преди въвеждане на личните си данни в Профила съответно в Заявлението, Кредитополучателят първо следва да удостовери, че е уведомен и дава своето съгласие относно обработката и съхранението на личните си данни чрез отбелязване в съответните чекбокси на Сайта и Профила, съобразно неговото решение, а именно: "Декларирам, че съм прочел/а и съм запознат/а с информацията в Декларация за обработване и съхраняване на лични данни за целите на сключване и изпълнение на Договор за потребителски кредит" и "Декларирам, че давам съгласието си личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани за маркетинг цели, като съм прочел/а Декларация за обработване и съхранение на лични данни за маркетинг цели". Целият текст срещу всеки от чекбоксите на Сайта и Профила представлява активен линк към съответната декларация за обработване на лични данни от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД. В случай че Кредитополучателят не е съгласен, съответно, не е удостоверил "Декларирам, че съм прочел/а и съм запознат/а с информацията в Декларация за обработване и съхраняване на лични данни за целите на сключване и изпълнение на Договор за кредит" по начина, описан в настоящата точка, технически ще бъде недостъпно да продължи напред в попълване и подаване на Заявлението и ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД няма да получи неговите лични данни.

3. След удостоверяване на съгласията по т.III.2 в Профила съответно и в Заявлението, съобразно зададените полета Кредитополучателят предоставя пълни и верни данни относно своята самоличност като: имена, ЕГН, адрес (постоянен и настоящ), лична карта, месторабота, мобилен телефонен номер, актуален e-mail, лична банкова сметка и други,  както и да декларира дали е бил видна политическа личност или свързан с такава личност през последната една година съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари чрез маркиране и съгласие с изрична Декларация, която е част от Заявлението. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД има право да изисква и допълнителни данни, в случай че се усъмни в истинността на предоставените от Кредитополучателя данни. Дружеството има право да позвъни на посочения в Заявлението мобилен телефон и да уточни представените данни.

3.1. В случай на първо кандидатстване след създаване на Профил, Кредитополучателят трябва да предостави снимка от валидната си лична карта (лице и гръб) в хода на попълване на Заявлението с искане за потребителски кредит на указаното за това място. В случай че Кредитополучателят с попълване на Заявлението на Сайта не прикачи снимките от личната си карта (лице и гръб) или не го направи в последствие ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД няма да разгледа Заявлението докато Кредитополучателят не прикачи снимка на валидната си лична карта (лице и гръб).

4. Кредитодателят дава право на Кредитополучателя чрез активен чекбокс да заяви в Заявлението и допълнителна незадължителна услуга за експресно разглеждане на документи, която гарантира експресната обработка на  Заявлението с искане за потребителски кредит.

5. При каквито и да е било грешки при попълване на данни, възникнали по вина на Кредитополучателя, Дружеството не носи отговорност и всички последици от такива грешки са за сметка на Кредитополучателя. Кредитополучателят, посочен в Заявлението, ще се счита за негов автор до доказване на противното.

6. След като в Заявлението бъдат попълнени наименованието на Кредитния продукт, размерът и срокът на Кредита, на Кредитополучателя се предоставя Стандартен европейски формуляр (СЕФ), съдържащ цялата необходима преддоговорна информация за желания Кредит, чрез активен линк намиращ се в самото Заявление с искане за предоставяне на потребителски кредит. След като Кредитополучателят провери въведените данни и се запознае със СЕФ изразява своето съгласие със същия чрез отбелязване в съответния чекбокс, както и че е запознат с преддоговорната информация, предоставена под формата на Стандартен европейски формуляр, касаеща предоставяне на финансова услуга от разстояние по смисъла на чл.8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), посочваща и индивидуалните условия на Договора за потребителски кредит. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД изпраща на Кредитополучателя и по email СЕФ и всички Декларации, с които Кредитополучателят се е съгласил и са описани подробно в настоящата точка след подаване на Завлението с искане за потребителски кредит.

7. Преддоговорната информация се предоставя в ясен и четлив вид, на български език, при съблюдаване на приложимите нормативни изисквания.

8. Заявлението с искане за потребителски кредит попълнено от Кредитополучателя по електронен път на сайта на Кредитодателя www.happycredit.bg, представлява електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕУУ).

9. След като Кредитополучателят е попълнил Заявлението с искане за потребителски кредит и след натискане на бутона „изпрати“, с цел избягване на съмнения при получаването му, на предоставения му мобилен телефонен номер автоматично се изпраща SMS Персонален индификационен код за потвърждение под формата на кратко текстово съобщение (SMS). Кредитополучателят трябва да попълни правилен SMS Персонален индификационен код за потвърждение в полето, указано в самото Заявление/Профила, с което ще се счита че потвърждава и подписва Заявлението. Ако SMS Персоналния индификационен код за потвърждение не е попълнен или не е попълнен правилно, Заялението с искане за потребителски кредит не може да бъде изпратено и ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД няма да го получи за разглеждане.  Въвеждането на SMS Персоналния индификационен код за потвърждение трябва да стане в рамките на 1 час от получаването му, след този срок кодът за потвърждение няма да бъде валиден.

ІV. ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ ИОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ОТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД.  

1. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД оценява кредитоспособността на Кредитополучателя въз основа на налична информация, в това число информация, получена от Кредитополучателя, като извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, до която има правомерно получен достъп, или получава информация от трети лица със съгласието на Кредитополучателя. Оценката по предходното изречение се извършва от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД въз основа на автоматизирано обработване на личните данни на Кредитополучателя, включително профилиране. В случай че в резултат на оценката Дружеството откаже да предостави Кредит, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД уведомява незабавно и безвъзмездно Кредитополучателя за резултата от проверката и за получените сведения за Кредитополучателя с изключение на случаите, когато предоставянето на съответната информация е забранено или противоречи на действащото законодателство, на правото на Европейския съюз или на обществения ред и сигурност.

1.1. Като част от оценката на кредитоспособността на Кредитополучателя ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД по своя преценка може да проведе, чрез свой представител, събеседване с Кредитополучателя, в хода на което да изисква и получава и допълнителни данни или допълнителни документи.

2. За целите на предоставяне на Кредит по реда на тези Общи условия, Кредитополучателят декларира, че към датата на всяко подаване на Заявление:

2.1. няма задължения като поръчител, нито неизпълнени задължения към държавата, финансовите институции, към настоящия и предишния си работодател, към физическо или юридическо лице, или задължения, които предстоят да бъдат изплатени преди падежа на Кредита, за който кандидатства, освен тези, за които преди сключване на Договора е уведомил ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД;

2.2. към него няма предявен съдебен иск и не са му известни обективно основателни причини, които могат да доведат до това;

2.3. не се намира в състояние на неплатежоспособност, не е участник в споразумения, чието изпълнение би било в противоречие с изпълнението на задълженията си при сключване на Договор;

2.4. всички данни, посочени в Заявлението са пълни и верни.

3. В случай че при попълване на Заявлението Кредитополучателят предостави неверни данни, в зависимост от момента на узнаване на този факт, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД има право или да откаже сключването на Договор и/или предоставянето на Кредит, или да прекрати Договора (ако такъв е сключен) без предизвестие и да поиска предсрочно погасяване на Кредита, заедно с всички разходи, такси, разноски и начислени или подлежащи на начисляване Лихви до датата на прекратяване на Договора. За обявяване на Кредит за предсрочно изискуем на това основание е необходимо и достатъчно едностранно изявление на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД в този смисъл, което може да бъде отправено и по посочения от Кредитополучателя в Заявлението мобилен телефонен номер (чрез SMS) или email.

4. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД дава право на Кредитополучателя изрично да заяви получаването на допълнителна незадължителна услуга за Експресно разглеждане на документи, която гарантира експресна обработка на Заявлението с искане за потребителски кредит на Кредитополучателя.

4.1. Услугата Експресното разглеждане на Заявлението с искане за потребителски кредит гарантира получаването на отговор на кандидатурата до 15 (петнадесет) минути от изпращането му. Услугата се предоставя изцяло и без забавяне, веднага след получаването на Заявлението с искане за потребителски кредит и предоставяне на валидна лична карта (лице и гръб) в Профила на Кредитополучателя;

4.2. За допълнителната незадължителна услуга за Експресно разглеждане на Заявлението с искане за потребителски кредит, Кредитополучателят дължи Такса за експресно разглеждане, която се изчислява спрямо сумата на желания Кредита и периода на Договора за потребителски кредит. Общата дължима сума за допълнителната незадължителна услуга експресно разглеждане на документи е видна на сайта на Дружеството и е описана в индивидуалните условия на Договора за кредит;

4.3. Таксата за експресно разглеждане на кандидатури по т.V.4.2. се дължи от Кредитополучателя само в случаите, когато Кредитът бъде одобрен и не се дължи от Кредитополучателя, ако Заявлението с искане за потребителски кредит бъде отхвърлено;

4.4. Допълнителната услуга за Експресно разглеждане не е задължително условие за получаване на потребителски Кредит и не повишава шансовете на Кредитополучателя да получи Кредит.

5. В случай че ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД одобри Заявлението, Кредитополучателят ще бъде уведомен за това на указания от него e-mail и/или мобилен телефонен номер (чрез SMS или позвъняване), както и чрез известие в Профила. Срокът за одобрение на Заявлението е както следва: до 10 (десет) календарни дни считано от подаване на Заявлението и/или предоставянето на валидна лична карта, в случай че 10-тият ден се пада в неработен ден, то тогава се смята, че отговорът ще трябва да бъде даде в първия следващ работен ден или до 15 (петнадесет) минути от изпращане на Заявлението и/или предоставяне на валидна лична карта (лице и гръб) в случай, че Кредиполучателят е заявил, че иска да се ползва от допълнителна незадължителна услуга – Експресно разглежда. В случай, когато Заявлението с искане за потребителски кредит и/или снимка на валидна лична карта на Кредитодателя постъпи извън работно време, в неработен ден или на официален празник се допуска забавяне в обработката извън посочените 15 (петнадесет) минути, но при всеки случай се гарантира приоритетно разглеждане на Заявлението за кредит и ускорена процедура за отговор на такава кандидатура в срок до 2 (два) часа от началото на първия следващ работен ден. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД не може да бъде държан отговорен за забавяния, възникнали поради технически проблеми или по вина на Кредитополучателя (например при изключен мобилен телефон). Кредитодателят се задължава да изпълни услугата веднага, когато това стане възможно.

6. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД има право, без да се мотивира, да отхвърли Заявлението, чрез изпращане на изрично уведомление/отказ до Кредитополучателя, включително по посочения от него в Заявлението e-mail или чрез SMS на посочения от Кредитополучателя мобилен телефонен номер, или чрез мълчалив отказ. За мълчалив отказ за одобрение на Заявлението ще се счита случай, в които Дружеството не е изпратило уведомление за одобрение на Кредита на Кредитополучателя в сроковете по т.IV.5.

V. ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ

1. За да се пристъпи към сключване на индивидуален Договор за потребителски кредит, е необходимо ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД да одобри отпускането на потребителския Кредит на Кредитополучателя. За момент на одобрението ще се счита получаването на уведомление за одобрение от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД по реда на т.IV.5. от тези ОУ.

2. В случай, че Кредитополучателя е одобрен, едновременно с уведомлението по т.IV.5., ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД изпраща на посочения във Заявлението/Профил email индивидуалния Договор за потребителски кредит съдържащ Погасителен план ведно с Общите условия, неразделна част от Договора.

3. След като се е запознал с изпратените документи описани в т.V.2 и Кредитополучателят не отправи писменно искане за промяна на някоя или всички клаузи и желае да бъде обвързан от индувидуалните условия на Договор за Кредит съдържащ Погасителен план ведно с Общите условия, се пристъпва към сключване на индивидуалния Договор. В случай, че Кредитополучателят желае да промени някоя или всички клаузи по индивидуалния Договор за кредит и ОУ , то в тридневен срок, същият следва да изпрати на хартиен носител или сканиран в подсигурен PDF файл, проект на Договора и ОУ , който да бъде подписан с Кредитодателя. След като страните постигнат съгласие по всички клаузи, се пристъпва към сключване на индивидуалния Договор.

3.1 За да се подпише и сключи индивидуален Договор за потребителски кредит съдържащ Погасителен план ведно с Общите условия към него, както и всички съпътстващи Договора документи, в това число декларации, молби и други, Кредитополучателят следва да натисне активен линк в мейла – „Съгласен съм приемам и подписвам тези документи“, който ще го отведе на защитена страница на Сайта на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД. Кредитополучателят изразява своето съгласие и с въвеждането на команда „Давам изрично и доброволно съгласието си чрез въведения от мен SMS персонален индификационен код за потвърждение, имащ действие на саморъчен електронен подпис, да сключа и подпиша индивидуален Договор за кредит/Анекс към Договор за кредит на указаното за това място на Сайта от Кредитополучателя. С въвеждане командата - съгласие, описана в предходното изречение, автоматично на посочения в Заявлението/Профил мобилен телефонен номер ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД изпраща на Кредитополучателя SMS Персонален индификационен код за потвърждение за да бъде сключен и подписан електронно индивидуалния Договор за потребителски кредит/Анекс към Договора за кредит. Кредитополучателят следва да попълни правилен SMS Персонален индификационен код за потвърждение и подписване в полето, на указано място, след което трябва да натисне бутона „Подписвам“. Страните изрично се съгласяват въвеждането на SMS Персонален индификационен код за потвърждение, да има силата на саморъчен подпис, съгласно чл. 13, ал.4 във връзка ал.1 от „Закона за електронния документ и електронния подпис“. След като Кредитополучателят потвърди, че e запознат и приема Договора за потребителски кредит съдържащ Погасителен План ведно с Общите условия към него, попълни правилен SMS Персонален индификационен код за потвърждение и натисне бутона „Подписвам“, индивидуалния Договор за потребителски кредит между Кредитополучателя и ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД се счита за сключен и подписан. Въвеждането на SMS Персоналния индификационен код за потвърждение трябва да стане в рамките на 1(един) час от получаването му, след този срок кодът за потвърждение няма да бъде валиден. За избягване на съмнение, с натискането на бутона „Подписвам“ от Кредитополучателя се счита, че същият е получил предварително цялата преддоговорна информация под формата на СЕФ, подписал е всяка страница на индивидуалния Договор за кредит съдържащ Погасителния план ведно с Общите условия неразделна част към него. Всички електронни документи, изпратени на e-mail на Кредитополучателя (СЕФ, Декларации, индивидуален Договор за потребителски кредит и ОУ към него, молби и др.) се изпращат във формата на електронен документ, в подсигурен PDF формат, който не позволява да бъдат изменяни. Файловете с всички електронни документи могат да бъдат запазени на хард диск на компютър, CD или друг траен носител от Кредитополучателя и позволяват тяхното разпечатване. Договорът за Кредит се сключва по реда, предвиден в тези ОУ и при спазване на изискванията на Закона за потребителския кредит (ЗПК), Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕУУ) и други приложими норми на действащото законодателство.

3.2. Индивидуалният Договор за кредит може да бъде сключен и на хартиен носител в някой от Офисите на Дружеството или Партньор. Когато Договорът за Кредит е предоставен на хартиен носител в офис на Дружеството или партньорската мрежа на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД, той трябва да бъде подписан на всяка страница. При подписването на индивидуалния Договор за кредит на хартиен носител, на Кредитополучателя се предоставят Общите условия (които са неразделна част от Договора за кредит), като те също се подписват от него на всяка страница.

VІ. УСВОЯВАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ.

1. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД може да предостави на Кредитополучателя възможност да усвои сумата по одобрен Кредит чрез превод към посочена от Кредитополучателя банкова сметка. Кредитополучателят носи отговорност за точното посочване на личната му банковата сметка, по която желае да бъде получена сумата. За дата на усвояване на Кредита се счита датата, на която сумата по Кредита е преведена от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД на Кредитополучателя.

2. Договорените между ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД и Кредитополучателя срокове за погасяване на Кредита текат от датата на усвояването му.

3. Всички плащания по индивидуалния Договор за потребителски кредит и Погасителния план се извършват в български лева.

4. Доколкото друго не е уговорено в Договора за Кредит, крайният срок за погасяване на усвоения Кредит е срокът, посочен в Договора.

5. Кредитополучателят погасява Кредита в полза на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД по някои от следните начини:

5.1. По следните банкови сметки на Дружеството:

Банка: “Уни Кредит Булбанк” АД, IBAN: BG89UNCR70001516285493 , BIC: UNCRBGSF;

Банка: " Алианц Банк България" АД, IBAN:BG16BUIN95611000672591, BIC: BUINBGSF;

При извършванет на плащания по банков път Кредитополучателят трябва да посочи в платежното нареждане имената си, като основание за плащане  - номера на Договора си за кредит и единен граждански номер.

5.2. Посредством витуален пост терминал, намиращ се в Профила на клиента на Сайта на Дружеството.

5.3. В случай че ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД установи наличието на плащане, което е невъзможно да бъде идентифицирано, това плащане не се смята за валидно извършено до момента на неговата идентификация и Кредитополучателят носи всички последици от забавеното плащане. 

5.4. В случай че Кредитополучателят заплати сума в размер, който не е достатъчен, за да погаси всички дължими към съответния момент суми, с платената сума се погасяват първо разноските, извършени от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД във връзка с неизпълнение на задължението на Кредитополучателя за погасяване на Кредита (разноски по изпълнително и съдебно производство) на второ място разходи за извънсъдебно събиране на вземането, на трето място такса експресно разглеждане на документи, на четвърто място начислената законна лихва за забава, на пето място дължимата възнаградителна Лихва и на шесто място главницата по Кредита.

6. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД по свое усмотрение има право да предостави Гратисен период за определен Кредит и при условията на определени Кредитни продукти, както и отстъпки при редовно погасяване на Кредита.

7. За отпускането на Кредита ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД има право на възнаградителна Лихва, чийто размер се определя в индивидуалния Договор.

8. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД има право, по своя собствена преценка, да задава по - ниски лихвени проценти при организиране на промоции.

9. За отпуснатия Кредит ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД има право да получи и такса експресно разглеждане на документи, в случай че услугата експресно разглеждане на документи e поисканa от Кредитополучателя и предоставенa от Кредитодателя.

10. Кредитополучателят е длъжен да погасява Кредита си съобразно падежите, уговорени в Погасителния план.

11. Кредитополучателят има право да заяви нов Кредит от същия или друг вид преди погасяването на вече получен/и Кредит/и. В случай че ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД одобри Заявлението по предходното изречение, в зависимост от постигнатите от страните договорености, сумата по новия Кредит може да се използва за погасяване на задълженията на Кредитополучателя по съществуващ Договор/и за Кредит/и или да бъде усвоена изцяло от Кредитополучателя по реда на Общите условия. Кредитополучателят получава при спазване на законовите изисквания цялата законоустановена информация за Кредита при новите условия.

12. Годишният процент на разходите по Кредита е посочен в индивидуалния Договор за потребителски кредит, като размерът му е изчислен в съответствие с Приложение № 1 към чл. 19, ал. 2 от ЗПК, при отчитане на цитираните в тази разпоредба общи положения, както и на следните допълнителни допускания: Индивидуалният Договор за потребителски Кредит ще има действие за срока, за който е бил сключен и ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД и Кредитополучателят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по индивидуалния Договор, съответно няма да бъдат начислени разходи и разноски за събиране, както и лихви за забава и неустойка за неизпълнение на някое от задълженията, освен посочените в индивидуалния Договор. ГПР не включва разходите, които Кредитополучателят ще заплаща в резултат от неизпълнението на договорните си задължения, както и такси за допълнителни незадължителни услуги, предоставени на Кредитополучателя по негово искане.

VII. КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ.

1. Подробна информация относно условията на всеки Кредитен продукт, предлаган от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД, се съдържа на Сайта. Дружеството има право във всеки един момент да променя условията по даден Кредитен продукт, в това число да добавя или премахва дадени специфични условия, приложими за съответния Кредитен продукт, без това да засяга вече сключен Договор.

2. При промяна на условията по Кредитния продукт, за вече усвоения Кредит при условията на този Кредитен продукт ще се прилагат условията, валидни към датата на получаване на Кредита. 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД се задължава:

1.1. Да предостави преддоговорна и договорна информация за желания от Кредитополучателя Кредит в съответствие с приложимото законодателство.

1.2. Да предостави на Кредитополучателя Кредит в съответствие с договорения размер, срокове и условия, след сключване на индивидуалния Договор за потребителски кредит и съгласно тези Общи условия;

1.3. Да отразява своевременно и точно изплатените суми от Кредитополучателя по погасителни вноски по Кредитите, както и разходи, такси и разноски ако има такива и са приложими;

1.4. При поискване от страна на Кредитополучателя, да предоставя пълна и точна информация за извършените и отбелязани до момента плащания;

1.5. Да снабди Кредитополучателя с всички необходими документи, отразяващи обслужването на Кредита, попълнени точно и коректно;

1.6. При наличие на основанията, посочени в т.VIІІ.2.3, да уведоми писмено Кредитополучателя в посочения в тази точка срок;

1.7. Да публикува на Сайта информация за банковите сметки, по които може да се извършва погасяване на Кредита;

1.8. Да изпълнява други задължения, предвидени в действащото законодателство;

2. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД има право:

2.1. Да иска точно изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя съгласно индивидуалния Договор, Погасителния план и Общите условия, както и да отпуска или отказва отпускането на Кредит на Кредитополучател, когато прецени, че условията за отпускането или отказа за отпускане са налице;

2.2. Да бъде уведомен незабавно от Кредитополучателя при настъпване на обстоятелства, които биха причинили забава на плащане или влошаване на цялостното финансово положение на Кредитополучателя, включително, но неизчерпателно изброени в т.VIII.3.3. от тези Общи условия;

2.3. Пропорционално да повиши размера на дължимата Лихва върху неплатения до момента размер на главницата по Кредита в случай на инфлация по-голяма от 2 % (две на сто) на месечна база или 24 % (двадесет и четири на сто) на годишна база, по данни и индекс на инфлацията, определени от Националния статистически институт. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД преизчислява размера на остатъчното задължение с индекса на инфлацията за приложимия период и уведомява Кредитополучателя в срок от 7 (седем) дни от датата на вземане на решение за увеличаване на размера на дължимата Лихва. Уведомяването може да бъде извършено в Профила, на посочения от Кредитополучателя в Заявлението/Профил и Договора за Кредит e-mail и/или чрез SMS на посочения мобилен телефонен номер. Кредитополучателят има право незабавно (до края на деня, в който е получил от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД уведомлението по предходното изречение) да прекрати едностранно Договора с писмено уведомление до ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД, като следва в 7-дневен срок от получаване на уведомлението да погаси Кредита, заедно с всички такси, разходи, разноски и начислени или подлежащи на начисляване Лихви до датата на прекратяване на Договора. Увеличеният размер на Лихвата се прилага от датата, следваща датата на уведомяването, доколкото не е налице кумулативно едностранно прекратяване на Договора от страна на Кредитополучателя и погасяване на Кредита в посочения по-горе срок;

2.4. Да изисква от Кредитополучателя необходимите документи, съответно копия от документи за отпускане на Кредитa, необходими за неговата идентификация, извършване на оценка на кредитоспособността, както и отразяване на информацията по обслужване на Кредита, в това число, във връзка с изискванията на Закон за мерките срещу изпирането на пари и друго приложимо законодателство, да извършва текущо наблюдение и периодични справки в регистри, до които има правомерен достъп с цел идентификацията на Кредитополучателя по време на действие на активния Договор, съответно, да изисква допълнително необходими документи и информация. В случай че Кредитополучател откаже да предостави такива или ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД установи несъответствия, се прилага т.IV.3., като в зависимост от случая, допълнително Дружеството предприема предвидените в действащото законодателство мерки;

2.5. По всяко време да прехвърли правата си по Договора на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице съгласно Закона за особените залози, без да се изисква съгласието на Кредитополучателя за това. В този случай Кредитополучателят ще бъде уведомен за настъпилата промяна в титуляра на вземането чрез изпращане на писмено уведомление на посочения в Заявлението/Профил и Договора за Кредит e-mail и/или чрез SMS на посочения мобилен телефонен номер. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД няма задължение да уведомява Кредитополучателя за прехвърлянето, в случай че съгласно споразумение между ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД и третото лице, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД ще продължи да администрира Кредита на Кредитополучателя;

2.6. Да води всякаква кореспонденция с Кредитополучателя, да провежда с него телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения, писма и стикери, както и на посещения на адреса на Кредитополучателя или неговата месторабота чрез свой представител с цел връчване на напомнителни писма, уведомления и/или покани, в случай че Кредитополчателят не изпълни, което и да е от задълженията си по Договора, като по този начин го уведоми за забавата му;

3. Кредитополучателят се задължава:

3.1. Да върне усвоения Кредит, в това число главница, лихва, такса експресно разглеждане, разходи и разноски ако са дължими, съгласно Погасителния план, в зависимост от условията по съответния Кредитен продукт;

3.2. Да спазва сроковете и условията за плащане на Погасителните вноски;

3.3. Да уведомява незабавно ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД за всяка промяна на обстоятелства, които биха причинили забавяне на плащане или биха могли да доведат до влошаване на финансовото му състояние, както и за всяка промяна в информацията, предоставена от него при подаването на Заявлението с искане за потребитески кредит и създаването на Профила, съответно подписване на индивидуалния Договора, включително, но неизчерпателно относно: изменения в месечния му доход, постоянния и/или настоящия му адрес, данни по лична карта, съответно да предостави нови снимки на валидна лична карта в Профила, гражданство, местоработата му, мобилния му телефонен номер, инициирани искови, заповедни и/или изпълнителни производства срещу Кредитополучателя и/или негов/а съпруг/съпруга, и/или наложени на Кредитополучателя и/или негов съпруг/съпруга глоби по административни или наказателни производства, и/или наложени мерки за конфискация и/или отнемане в полза на Държавата, на каквото и да е принадлежащо им имуществото. Да не прехвърля каквито и да било права и задължения на трети лица по Договора за потребителски кредит, включително и да не го залага в полза на трети лица. 

3.4. Да поема всички такси, разходи и разноски, свързани с неизпълнението на задължението си по Кредита, предвидени в индивидуалния Договор, тези Общи условия, както и  обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва върху главницата по всяка забавена Погасителна вноска, ведно с всички разноски при съдебно събиране на вземането, ако такова производство е образувано от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД;

3.5 Да запази всички електронни документи (Стандартен европейски формуляр, индивидуален Договор за потребителски кредит съдържащ Погасителен план ведно с ОУ и Декларации към него), получени на електронната му поща на хард диска на компютър, CD или на друг траен носител, както и да съхранява същите до приключване изпълнението/прекратяване действието на индивидуалния Договор за потребителси кредит;

3.6 Да съхранява и пази всички документи подписани на хартиен носител (Стандартен европейски формуляр, индивидуален Договор за потребителски кредит съдържащ Погасителен план ведно с ОУ и Декларации към него,) до приключване изпълнението/прекратяване действието на индивидуалния Договора за потребителски кредит;

3.7 Да положи съответната грижа информацията за потребителското му име и парола за достъп до личния му Профил да не бъде предоставяна на трети страни;

3.8 Да използва само средства и устройства, които гарантират безопасна електронна комуникация и прехвърляне на данни;

4. Кредитополучателят има право:

4.1. На актуална информация за погасяването на Общата дължима сума, начислените лихви и друга информация за изпълнението на Договора за кредит и може да получи такава при запитване като се свърже с нашия център за обслужване на клиенти на + 359 877 99 99 60, или екип "Обслужване на клиенти", чрез имейл на: office@happycredit.bg. При поискване, Кредитодателят се задължава да предостави на Кредитополучателя извлечение по Кредита, посочващо изплатените и оставащи дължими вноски. Извлечението посочва падежа и условията за погасяването им, както и разбивка на всяка сума, посочваща главница и лихва, разходи и такси, ако е приложимо и са дължими.  Съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, през целия срок на действие на Договора Кредитополучателя има право да поиска да получи на хартиен носител индивидуалните условия на Договора си с Кредитодателя.

4.2. В срок от 14 дни от датата на сключване на индивидуалния Договор, да се откаже от същия. При упражняване на това право Кредитополучателят не дължи обезщетение или неустойка и не е необходимо да посочва причина за отказа. Правото на отказ се упражнява чрез изпращане на уведомление до ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД в писмена форма на хартиен или друг Траен носител, до който Кредитодателят има достъп. С цел избягване на всякакво съмнение, всяко известие, изпратено след изтичане на 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на сключване на Договора за кредит се счита за невалидно и Договорът остава в сила. Когато Кредитополучателят упражни правото си на отказ от Договора, той връща по посочените от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД банкови сметки цялата получена главницата по Кредита, Лихвата за предоставяне на Кредита начислена до датата на погасяване, изчислена на базата на уговорения в Договора лихвен процент за периода на действителното използване на Кредита, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Кредитодателя за упражняване правото на отказ. Срокът за връщане на сумата по кредита започва да тече от датата, на която Кредитополучателят е изпратил до Кредитодателя уведомлението за упражняване правото на отказ. Договорът за кредит се счита за прекратен с изпълняване на горепосочените условия в настоящата точка. С цел избягване на всякакво съмнение, ако сумата не е възстановена до 30 (тридесет) дни, въпреки че е подадено уведомление за отказ от кредита, се счита че правото на отказ не е упражнено и страните остават обвързани от клаузите на Договора. С цел избягване на всякакво съмнение, Кредитополучателят дължи Лихвата за предоставяне на кредита за периода до действителното му погасяване в съответствие с настоящата точка;

4.3. По всяко време да погаси предсрочно частично или изцяло задълженията си по Договора за Кредит. В този случай той има право на намаляване на Лихвата за предоставения Кредит и таксите, ако има такива за оставащата част от срока на Договора. В случай, че Кредитополучателят желае да направи предсрочно плащане на Погасителни вноски, чиито падеж не е настъпил по Договора, следва да подаде молба до ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД на хартиен или друг траен носител, до който Дружеството има достъп като изпрати молбата преди желаната дата на погасяване, а ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД ще извърши съответно намаляване на размера на Погасителните вноски. В случаите на частично предсрочно погасяване страните подписват Анекс и нов погасителен план. С цел избягване на всякакво съмнение, при предсрочно погасяване на Кредита, Кредитополучателят дължи договорната лихва и такси за допълнителни услуги поискани от Кредитополучателя, които са били изцяло предоставени от Кредитодателя пропорционално на периода на използваната главница.

4.3.1. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД не може да откаже да приеме предсрочно изпълнение по Договора за Кредит;

4.3.2. При предсрочно погасяване на Кредита от страна на Кредитополучателя ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на Кредита, когато то се извършва през период, в който лихвеният процент е фиксиран. В този случай ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД има право на обезщетение в размер на едно на сто от предсрочно погасената сума по Кредита, в случай че оставащият период на Договора е по-голям от една година. В случай че оставащият период на Договора за Кредит е по-малък от една година, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД има право на обезщетение в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от сумата на предсрочно погасения Кредит. В случай че ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД претърпи загуба от предсрочното погасяване на Кредита, превишаваща размера на посоченото обезщетение, той може да претендира за по-голямо обезщетение при условията на чл. 32 от ЗПК;

4.3.3. В случай че Кредитополучателят няма, каквито и да било забавени плащания и не е налице друго неизпълнение на задълженията му по Договора, Кредитополучателят може да получи отстъпка при пълното погасяване на задълженията си. Размерът на отстъпката се определя по преценка на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД.

4.4 В съответствие с разпоредбата на чл. 10. ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, през целия срок на действие на индивидуалния Договор с ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД, Кредитополучателя има право да получи от Дружеството копие (включително принтирано) на Договора и ОУ

IX. ДРУГИ РАЗХОДИ И ТАКСИ  

1. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД не носи отговорност при направени от страна на Кредитополучателя плащания при условия, по начин, по сметки и на лица, извън посочените в индивидуалния Договор и настоящите Общи условия, вкл. направени по избор на Кредитополучателя плащания във връзка с Договора за Кредит.

2. При неизпълнение на задълженията по Договора за потребителски кредит от старана на Кредитополучателя и на основание чл. 19,  ал. 3, т. 1 от ЗПК, същият дължи заплащането на всички разходи и разноски, които ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД е направил, в това число и заплащането на адвокатски хонорар, комисионни или разноски при ангажиране на човешки ресурс за извънсъдебно и съдебно събиране на вземането. 

X. ЗАБАВА. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ

1. При забава на плащането на Погасителна вноска, Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва върху главницата по всяка забавена Погасителна вноска, ведно с всички разноски при съдебно събиране на вземането съгласно т.X.2 от настоящите Общи условия, ако такова е образувано, както и начислените и дължими такси и разходи съгласно т. IX.

2. Кредитополучателят дължи всички направени от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД и присъдени с влязло в сила съдебно решение и изпълнителен титул разноски за съдебното събиране на просрочено вземане по Кредита.

3. Всички вземания по даден Кредит стават автоматично и предсрочно изискуеми, без да е необходимо уведомление или покана от страна на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД към Кредитополучателя, от датата на настъпване на което и да е от следните събития:

3.1. При непогасяване на 1(една) Погасителни вноски, дължими по Кредита;

3.2. При неплащане на каквото и да било парично задължение, произтичащо от Договора или тези Общи условия, извън посочените в предходната точка;

3.3. При прекратяване на Договора съгласно т.IV.3 и т.XII. от настоящите Общи условия;

3.4. При оттегляне на дадено съгласие за директен дебит от страна на Кредитополучателя, което е било предоставено от него в полза на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД.

4. Всички вземания по Кредит, отпуснат във връзка с настоящите Общи условия, могат да бъдат обявени за предсрочно изискуеми с едностранно изявление, отправено от страна на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД до Кредитополучателя, в следните случаи:

4.1. Ако се установи, че Кредитополучателят е представил неверни и/или неточни сведения, послужили като основание за ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД да отпусне Кредита;

4.2. При неизпълнение от страна на Кредитополучателя на което и да е задължение по индивидуалния Договор или тези Общи условия, извън посочените в предходната точка;

5. В случай на предсрочна изискуемост на Кредита, Кредитополучателят дължи и следва незабавно да заплати на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД цялата остатъчна към датата на предсрочната изискуемост главница, както и всички начислени и подлежащи на начисляване Лихви, допълнителни такси за предоставени допълнителни услуги/такса експресно раглеждане, разходи и разноски, ако са дължими. Кредитополучателят дължи също така обезщетение за забава върху дължимото непогасено задължение (главница), считано от датата на настъпване на предсрочната изискуемост до пълното погасяване на дълга. Обезщетението за забава е в размер на законната лихва за забава.

6. При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД изпраща на Кредитополучателя текстово съобщение /SMS/, напомнителни писма, уведомления и/или покани на посочения в Профила и индивидуалния Договор мобилен телефон номер, адрес и/или e-mail за кореспонденция, на известния на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД адрес по месторабота на Кредитополучателя, както и в Профила.

7. В случай на забава на плащането на дължими суми по Кредита от страна на Кредитополучателя, нередовните плащания ще бъдат отразени в Централния кредитен регистър на БНБ, което може да се отрази негативно при последващо кандидатстване за Кредит от негова страна.

XI. СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА 

1. Кредитополучателят при желание може да даде съгласие за директен дебит, въз основа на което ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД да прибегне към събиране на дължимите Погасителни вноски по Кредита и други свои вземания с настъпил падеж, включително в случай на предсрочна изискуемост, от всички банкови сметки на Кредитополучателя, за които е налице съгласие за директен дебит.

2. За целта на предвиденото в предходната точка, Кредитополучателят се задължава да представи на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД копие от даденото от него съгласие за директен дебит, подписано и подпечатано от компетентен служител на банките, в които има открити банкови сметки.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1. Договорът за Кредит се прекратява предсрочно в следните хипотези:

1.1. По взаимно писмено съгласие на страните;

1.2. Едностранно от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД, с известие с незабавно действие, изпратено по реда на тези Общи условия– в случай на неизпълнение на Кредитополучателя на задължение по Договора за Кредит (в това число по тези Общи условия). За случай на неизпълнение ще се счита и всеки случай, в който Кредитополучателят е представил пред ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД невярна, некоректна или заблуждаваща информация;

1.3. При настъпване на автоматична предсрочна изискуемост по т.Х.3 и т.X.5.

XIII. ФОРС МАЖОР

1. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД няма да носи отговорност пред Кредитополучателя за всяко забавяне или пропуск да изпълни дадено свое задължение по тези Общи условия, което се дължи на Форсмажорен Случай (както е дефиниран в т. XIII.2 по-долу).

2. "Форсмажорен Случай" ще означава всеки непредвидим или непредотвратим случай от необичаен характер, който настъпи след подписването на Договора за Кредит между ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД и съответния Кредитополучател и води до невъзможност за изпълнение на задълженията, поети от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД по Договора и/или по тези Общи условия, включително, но не само: техническа неизправност в софтуерните или хардуерни системи, използвани от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД, законови, административни или правителствени ограничения, природни бедствия, бунтове, въстания, сблъсъци, извънредно положение, в условия на пандемия или безредици, война, терористични актове, земетресения или други разрушителни действия на природни сили, общонародни стачки, ембарго.

3. При настъпване за ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД на Форсмажорен Случай Дружеството ще предприеме всички разумни действия и мерки, за да ограничи евентуални загуби и вреди, както и ще уведоми съответния Кредитополучател в срок от две седмици от датата на настъпване на Форсмажорен Случай.

4. Липсата на финансови средства няма да се счита за Форсмажорен Случай, както по отношение на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД, така и по отношение на Кредитополучателя.

ХІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Договорът се сключва при валутен курс 1.95583 лева (BGN) за едно Евро (EUR). В случай на законова промяна, при която се промени курсовото съотношение BGN/EUR (решаващ е средният валутен курс, обявен от БНБ) с повече от 10 % (десет на сто) (среден валутен курс, обявен от БНБ), размерът на неплатените Погасителни вноски се променя автоматично. В резултат на това ГПР според условията на Договора ще се промени, за което ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД трябва в писмена форма да уведоми Кредитополучателя в срок до 20 (двадесет) работни дни от промяната.

2. Клаузите на Договора, съответно условията на ползване на отпуснат Кредит, могат да се променят само и единствено по взаимно съгласие на страните в писмена форма на хартия или във формата на друг Траен носител.

3. Кореспонденцията между страните ще се осъществява на български език. Същата ще се счита за узната/получена от Кредитополучателя, ако бъде доставена на адресите за кореспонденция, попълнени от страните в Договора, съответно изпратена по е-mail или телефон, посочени в съответните полета в група "ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА" от Заявлението с искане на потребителски кредит, съответно в Профила. Кореспонденцията до ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД ще се изпраща на адреса за кореспонденция, посочен в Договора, или на електронна поща: office@happycredit.bg.

4. Страните се задължават всяка от тях да уведомява незабавно насрещната при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

5. Кредитополучателят декларира, че му е известно, че всички негови изявления, направени чрез средства за комуникация от разстояние, в т.ч. по e-mail, чрез попълване на полета в Сайта на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД и др., са валидни и го обвързват съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и Закона за електронния документ и електронния подпис.

6. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД не отговаря за причинени вреди на Кредитополучателя, настъпили в резултат на проблеми в работата на мобилните оператори, сривове, закъснение в изпращането на текста и/или загуба на текстово съобщение.

7. В случай че някоя от разпоредбите на Договора или на тези Общи условия бъде обявена за невалидна от компетентна юрисдикция, останалите разпоредби остават в сила.

8. С факта на сключването на индивидуалния Договор и с приемането на тези Общи условия Кредитополучателят потвърждава, че е осведомен за съпътстващите задължения, които могат да се отразят негативно на икономическото му състояние; че Лихвите, дължими на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД, е възможно да са по-високи от тези, предлагани от други компании, предоставящи потребителско и микро кредитиране, но независимо от това според неговата оценка са разумни и отговарят на пазарните условия; че ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД му е разяснило съпътстващите сключването на индивидуалния Договор задължения и му е предоставило цялата задължителна по закон договорна и преддоговорна информация, свързана с индивидуалния Договор; че не смята условията на индивидуалния Договор за себе си като крайно неподходящи; че е предоставил на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД цялата действителна информация за своето икономическо положение.

9. Съобразно чл. 11, ал. 1, т. 26 от ЗПК, с потвърждаване на тези Общи условия Кредитополучателят се счита уведомен, че адресът на Комисията за защита на потребителите е гр. София, ул. „Врабча“ 1  . Съобразно разпоредбите на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., Кредитополучателят има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, в случаите на възникване на спор относно законосъобразността на обработването на предоставените от него лични данни.

11. Съобразно чл. 11, ал. 1, т. 16 от ЗПК, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД уведомява и предупреждава Кредитополучателя, че при забава в плащането на Погасителна вноска, Кредитодателя може да предприеме всички позволени от закона действия в съответствие с тези Общи условия, индивидуалния Договор и с действащото законодателство, за да събере своето вземане, което от своя страна може да доведе до значително повишаване на дължимите суми от страна на Кредитополучателя.

12. Всички спорове, породени от Договора или тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие на страните или от компетентния български съд.

13. За неуредените в настоящите Общи условия и Договора за Кредит въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са утвърдени с Протокол от общо събрание на съдружниците на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД, на дата 19.08.2020г. на която дата същите се публикуват на Сайта на Дружеството, на адрес: https://happycredit.bg/.