Подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Условия и ред за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) на „Интернешънъл Саламанка Капитал“ ООД

 

1.    Кой има право да подава сигнали?

„Сигнализиращо лице“ може да бъде физическо лице в обхвата на посочените в чл. 5, ал. (2) от ЗЗЛПСПОИН, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

ü  ако сте настоящ служител на „Интернешънъл Саламанка Капитал“ ООД и информацията Ви е станала известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните Ви задължения;

ü  ако сте лице, работещо под надзора или ръководството на изпълнители, подизпълнители или доставчици на „Интернешънъл Саламанка Капитал“ ООД;

ü  ако сте лице, което предоставя услуга на „Интернешънъл Саламанка Капитал“ ООД без трудово правоотношение и/или в рамките на упражняваната от Вас свободна професия и/или занаятчийска дейност;

ü  ако сте доброволец или стажант в „Интернешънъл Саламанка Капитал“ ООД;

ü  ако сте член на управителен или контролен орган на Дружеството;

ü  ако сте лице, чието трудово правоотношение в „Интернешънъл Саламанка Капитал“ ООД предстои да започне и информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения с Дружеството;

ü  ако сте бивш служител на „Интернешънъл Саламанка Капитал“ ООД, информацията е получена в рамките на трудово Ви правоотношение с Дружеството и сигналът е подаден след прекратяването на трудовия Ви договор;

 

2.    За какви нарушения можете да подадете сигнал?

Можете да подадете сигнал за следните нарушения, за които сте получили информация, че са извършени в или са свързани с „Интернешънъл Саламанка Капитал“ ООД:

Нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към Закона актове на Европейския съюз в областта на:

ü  обществените поръчки;

ü  финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

ü  безопасността и съответствието на продуктите;

ü  безопасността на транспорта;

ü  опазването на околната среда;

ü  радиационната защита и ядрената безопасност;

ü  безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

ü  общественото здраве;

ü  защитата на потребителите;

ü  защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

ü  сигурността на мрежите и информационните системи;

ü  нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;

ü  нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

ü  нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

ü  извършено престъпление от общ характер, за което Сигнализиращо лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;

ü  правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

ü  трудовото законодателство;

ü  законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба

 

3. Как да подадете сигнал за нарушение?

Можете да подадете сигнали по един или едновременно по повече от един от посочените по-долу начини:

ü  чрез вътрешния канал за подаване на сигнали на Дружеството или

ü  чрез централния орган за външно подаване на сигнали - Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: whistleblowing@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg. или

ü  чрез публично оповестяване на информация със средствата за масова комуникация, достигащи до широката общественост.

Препоръчваме сигналите да бъдат подавани с приоритет чрез вътрешния канал, изграден от „Интернешънъл Саламанка Капитал“ ООД.

4. Как можете да ползвате вътрешния канал на Дружеството?

Можете да сигнализирате за нарушение, попадащо в обхвата на изброените в т.2 по-горе, като подадете сигнал до отговорните лица по един от следните начини:

По електронна поща на следния имейл адрес: dpo@happycredit.bg;

По пощата чрез пощенска пратка до адреса на „Интернешънъл Саламанка Капитал“ ООД ЕАД: гр. София, ж.к. Люлин 9, блок 963, ет. 1, офис 11, с отбелязване на плика „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“;

По телефон - между 10:00 и 17:00 ч. от понеделник до петък, на телефон: 0877 99 99 60;

Лично – чрез организиране на лична среща с отговорното лице. Личните срещи се провеждат на адрес гр. София, ж.к. Люлин 9, блок 963, ет. 1, офис 11, в работно време на Дружеството след предварително съгласувани между страните дата и час.

Сигнали могат да се подават устно (чрез обаждане по телефона или лично) или писмено (по имейл или по пощата). Писмените сигнали може да подадете като попълните формуляр по образец, одобрен и публично достъпен на сайта на КЗЛД.

*Не се допуска подаване на анонимни сигнали.

*Не се допуска подаване на сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години.

 

Всяко обработване на лични данни, извършено във връзка с подаването на сигнали по силата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се извършва в съответствие с  Политика за защита на личните данни, достъпна на интернет адрес www.happycredit.bg