ІI.Общи Условия на ,,Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) към Договора за Потребителски кредит

1. Паричният заем се отпуска на правоспособни и дееспособни физически лица – Заемополучатели, с постоянно местоживеене на територията на Република България, с доказан постоянен доход само и единствено по преценка на,,Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) – Заемодател.

2. Паричният заем се предоставя в български левове и ще се връща в български левове.

3. Договорът за заем се сключва с постигането на съгласие и поставяне на подписите на Заемополучателя и Заемодателя и/или оправомощен негов представител.

4. Договорът за заем влиза в сила от датата на предаване от Заемодателя на Заемополучателя на сумата по заема по банкова сметка на Заемополучателя.

4.1. За обезпечаване на всички вземания на Заемателя по Договора, до окончателното им изплащане,включително разноски по принудително събиране на кредита,Заемоплучателя може да издава Запис на Заповед в полза на Заемодателя, съгласно чл.34 от ЗПК.След пълното погасяване на кредита Заемодателя се задължава да върне или унищожи издадения Запис на Заповед от Заемопулочателя.

5.С оглед целите на предоставяне на паричния заем, Заемополучателя декларира, че:

5.1. няма задължения като поръчител, нито неизпълнени задължения към Държавата, финансовите институции, към настоящия и предишния работодател, към никое физическо или юридическо лице или задължения, които предстои да бъдат изплатени в най-близко бъдеще, считано към деня на подписването на Договора за заем, освен тези, за които при подписване на Договора за заем е уведомил Заемодателя.

5.2. към деня на подписването на Договора за заем към него няма предявен съдебен иск или заведено арбитражно дело и счита, че няма основателни причини, които могат да доведат до това.

5.3. не е в състояние на несъстоятелност, нито в неплатежоспособност, не е участник в споразумения, чието изпълнение би било в противоречие с изпълнението на задълженията според Договора.

5.4. всички данни, посочени в Договора за заем и всички негови приложения, са пълни и верни предоставил е на Дружеството цялата действителна информация за своето икономическо положение, и е уведомен че за посочване на неверни данни носи наказателна отговорност по чл.313 от НК.

6. Плащането на месечните погасителни вноски по заема ще се осъществява в следната поредност – разноски, лихви, главница.

7. Допълнителен паричен заем може да се отпусне на лицата по т.1 по едностранна преценка на Заемодателя.

IІІ. Права и задължения на страните:

1. Заемодателят се задължава:

1.1.да предостави на Заемополучателя сумата по заема при подписване на Договора.

1.2. да отразява своевременно и точно изплатените от Заемополучателя вноски;

1.3. при поискване от страна на Заемополучателя да предоставя и точна информация за извършените и отбелязани до момента плащания;

1.4.да снабди Заемополучателя с всички необходими документи, отразяващи обслужването на заема, попълнени точно и коректно;

1.5. при наличие на основанията посочени в т.2.3. да уведоми писмено Заемополучателя в срок до десет работни дни,преди влизането в сила на промяната чрез изпращане на нов погасителен план, в които е посочен размерът на вноските след влизане в сила на новия лихвен процент, както и броя периодичността на вноските ако се променят.

2. Заемодателят има право:

2.1. да иска плащане в срок на дължимите месечни вноски;

2.2. да бъде уведомен незабавно от Заемополучателя в писмена форма при настъпване на обстоятелства, които биха причинили забавяне на вноска по погасителния план;

2.3. пропорционално да повиши размера на неплатените до момента вноски по заема в случай на инфлация по-голяма от 2% (две на сто) на месечна база или 24% (двадесет и четири на сто) на годишна база. Заемодателя преизчислява размера на основното задължение с индекса на инфлацията за приложимия период;

2.4 да иска от Заемополучателя необходимите документи за отразяване на информацията по обслужване на заема;

2.5. по своя преценка да прехвърли вземанията си по договора за заем спрямо Заемополучателя на трети лица по реда на чл.99-100 от Закона за задълженията и договорите, както и да заложи вземането в полза на трето лице, съгласно Закона за особените залози.

3.Заемополучателя се задължава:

3.1.Заемополучателя е длъжен в срок до три календарни дни от сключване на настоящият Договор да предостави на Заемодателя гаранция по кредита съгласно реда и условията, предвидени в общите условия по Договора. Банковата гаранция и гранцията, издадена от небанкова финансова институция,следва да отговаря на изискванята на закона за тяхното издаване и съдържат неотменяемо и безусловно изявление ,че ако Заемополучателят не заплати което и да е свое парично задължение, произтичащо от Договора за потребитеслки кредит, гарантът ( Банка или Небанкова Финансова Институция) ще заплати на,,Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) всички дължими от Заемополучателят суми в първият работен ден, следващ деня на получаване на първо писмено искане от страна на ДРУЖЕСТВОТО.Банковата гаранция или гаранцията, издадена от небанкова финансова институция трябва да бъде за сума в размер на .... EUR ( .... BGN ).

3.2.да върне на Заемодателя при условията и сроковете на този договор предоставения кредит както и да заплати уговорената лихва и другите разходи по кредита съгласно уговореното в Договора.

3.3. да спазва сроковете за внасяне на месечните си погасителни вноски;

3.4. в случай на настъпване на обстоятелства, които биха причинили забавяне на вноска по погасителния план, да уведоми в писмена форма незабавно Заемодателя.

3.5. при промяна на някое от декларираните от него обстоятелства да уведоми в писмена форма Заемодателя незабавно;

3.6. при поискване от Заемодателя да предоставя намиращите се в него документи, необходими за обслужване на паричния заем;

3.7. да поема всички разноски, свързани с изпълнението на задължението си по заема непосочени в поле „Месечна погасителна вноска”;

3.8.стойността на разноските по т.3.8. са изцяло за сметка на Заемополучателя и тяхната стойност се определя по действащата тарифа на съответния доставчик на конкретната услуга.

4. Заемополучателя има право:

4.1. да получи при подписване на настоящият договор паричният заем;

4.2. по всяко време на действието на настоящия договор при извършено от него погасяване на главницата по него и/или при поискване да получи безвъзмездно извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящи плащания.

4.3 при точно и коректно плащане на вноските си по паричния заем, да му бъде дадена възможност за сключване на повторен Договор за паричен заем с,,Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) за сума по-голяма от отпуснатата с първия Договор.

4.4. да погаси предсрочно кредита, като отправи писмено уведомление в десетдневен срок преди извършване на погасителното плащане. В случай дължимите съгласно настоящият Договор разходи при изплащане на равни месечни вноски се намаляват в съответствие с изискванията по чл.32 от Закона за потребителския кредит и се събира такса за предсрочно погасяване в максимално допустимия съгласно посочения закон размер.Обезщетението 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора за кредит е по голям от 1 година. Когато оставащият период на договора за кредит е по малък от една година, обезщетението 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит.

4.5. да изрази несъгласие с промяната по т.2.3. чрез писмено уведомление в рамките на десет дневен срок;

4.6.при несъгласие по т.2.3., както и с тази по т.1.4. от настоящия Договор, да погаси остатъка от заема и да прекрати договора с десет дневно писмено предизвестие.

4.7. Заемополучателя има правото в Законовоопределения 14 дневен срок от сключването на настоящия договор да се откаже от него без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причината за това. При упражняването на това свое законово право Заемополучателя следва да върне главницата и да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средствата по кредита/заема до датата на връщане на главницата, но не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на Уведомлението до кредитора за упражняването правото на отказ. Размерът на лихвения процент за всеки ден забава ще се равнява на размера на месечния лихвен процент по кредита, разделен на тридесет (дни). При упражнено право на отказ от сключения договор Кредиторът ще има право единствено на обезщетение за направените от него разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване;

4.8. неспазването на срока по чл. 4.7. от настоящата глава лишава Заемополучателя от възможността за връщане без оскъпяване, предвидена в закона;

4.9.Заемополучателя има право по всяко време да погаси изцяло задълженията си по договора за кредит. В тези случай тои има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора. Дължимото от Заемополучателя справедливо и обосновано обезщетение за евентуалните разходи на Кредитора в този случай е законово предвиденото.

4.10. Заемополучателят има право да подава до Дружеството жалби,свързани със сключването и изпълнението на Договора за Потребителски кредит.Жалбите се подават в писмен вид на хартиен или друг траен носител,на административния адрес на Дружеството. Дружеството ще се произнесе и уведоми писмено Заемополучателя за решението си във връзка с постъпилото възражение в срок до 30 дни от получаването му.

IV. Разходи

1. Заемополучателя не следва да прави и не дължи никакви допълнителни плащания – лихви, такси, комисионни, застрахователни премии и др., които не са посочени изрично в Договора за заем.

2.Заемодателят не носи отговорност при направени такива плащания, когато техният вид, основание и размер не са определени в Договора за заем.

V. Забава. Предсрочна изискуемост

1.При забавяне на плащането на месечна погасителна вноска, Заемополучателя дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва върху забавена вноска, (ОЛП плюс десет пункта).

1.1. В случай че Заемопулочателя не изпълни задължението си за плащане на дължимите погасителни вноски Заемадателя има право да предприеме всички позволени от закона действия,за да събере своето вземане, което от своя страна може да доведе до значително повишаване на размера на дължимите суми от страна на Заемполучателя.Настоящият член има силата на предупреждение за последиците от просрочие на дължимете погасителни вноски съгласно чл.11, ал.1, т.16 от ЗПК.

1.2. При забава за плащане на някоя от погасителните вноски Заемополучателят дължи на Заемодателя законната лихва за всеки ден забава.

2. Страните се съгласяват, че всички задължения (Главница и Договорна Лихва ) по настоящият договор за паричен заем - заемът става едностранно предсрочно изискуем без да е необходимо уведомление или покана от страна на Заемодателя към Заемополучателя от датата на настъпване на поне едно от следните събития:

2.1.непогасяване на една погасителна вноска, уговорена в договора за потребителски кредит дата ( падеж ).

2.2. Заемополучателя не изплати в срок друга дължима съгласно договора за потребителски кредит сума или не изпълни друго свое задължение по договора за потребителски кредит.

2.3. при прекратяване на Договор, независимо от основанията за това;

2.4.ако се установи, че Заемополучателя е представил неверни и/или неточни сведения, послужили като основание за Заемодателя да отпусне паричния заем;

2.5. при неизпълнение от страна на Заемополучателя, на което и да е задължение по т.3 раздел III на договора за заем.

3. Ако настъпи някой от случаите на неизпълнение от настоящият договор, Заемодателят може да изиска предсрочно погасяване на предоствения кредит,като обяви кредита за предсрочно изискуем.

3.1. при настъпване на предсрочна изискуемост Заемополучателят е длъжен незабавно да погаси всички свои задължения по договора за кредит.

VI. Събиране на вземанията

1. Заемополучателя при желание може да даде съгласие за директен дебит, въз основа на което Заемодателят да прибегне към събиране на дължимите вноски по заема, към събиране на вземанията си с настъпил падеж и в случай на предсрочна изискуемост от всички банкови сметки на Заемополучателя.

2. За целта на предвиденото в т.1, Заемополучателят се задължава да представи на Заемодателя копие от даденото от него съгласие за директен дебит, подписано и подпечатано от компетентен служител на банките, в които има открити банкови сметки.

VII. Срок на Договора.

1. Действието на настоящия договор се прекратява или след пълно изпълнение на задълженията на страните по него, или съобразно особените изисквания и правила на Закона за потрбителския кредит при отказ, както и по взаимно съгласие между страните по него.

2.При просрочие на вноските от страна на Заемополучателя ,,Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.)има право да прекрати този договор с всички произтичащи от това последици.

VIII. Допълнителни разпоредби

1.Договорът за заем се сключва при валутен курс 1.95583 лева (BGN) за едно Евро (EUR). В случай на повишаване на курсовото състояние BGN/ EUR (решаващ е средният валутен курс, обявен от БНБ) с повече от 10% (десет на сто) (среден валутен курс, обявен от БНБ). Заемодателя има право пропорционално да повиши дължимия размер на неплатените до момента вноски, с което Заемополучателя е съгласен ясно и недвусмислено. В резултат на това годишният процент на разходите според условията на Договора за заем ще се повиши, за което Заемодателят трябва в писмена форма да уведоми Заемополучателя до 10 (десет) работни дни чрез изпращане на нов погасителен план.

1.1. Страните се съгласяват при евентуална промяна на официялния курс лев/евро Заемополучателят да дължи на Заемодателя равносттойноста на толкова евро, колкото е съставлявал дългът му непосредствено преди момента на промяната.

1.2. При въвеждане на еврото като национално платежно средство в Република България, което замения българиския лев,страните се съгласяват, считано от деня на влизането в сила на тази промяна задължението/остатъка по ползвания паричен заем да се превалутира автоматично в евро съобразно установените законни условия на замяната.

2. Клаузите на Договора за заем могат да се променят само и единствено по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма.

3. Кореспонденцията между страните ще се счита за узната от другата страна ако бъде доставена на адресите за кореспонденция, попълнени от страните в Договора за заем, съответно изпратени по факс, или до e-mail адрес, или чрез SMS съобщения (Short Message Service), или съобщени по телефона, посочени на лицето в съответните полета в група „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА” от страна на Заемодателя и формоляр за кандидатстване за потребителски кредит от Заемополучателя.

4. С подписа на настоящия документ Заемополучателя удостоверява изричното си съгласие да получава съобщенията по начините и чрез средствата, посочени в т.3 и всяко изпратено съобщение, изпратено с препоръчано писмо с обратна разписка на посочения адрес, ще се счита получено на датата отбелязана от пощенската служба или доставчика, независимо дали е било фактически получено или не, или същото не е потърсено и ще поражда правни последици свързани с получаването.Тази уговорка важи и за връчване на нотариални покани и съдебни документи.

5. Страните се задължават всяка от тях да уведомява незабавно насрещната при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

6. В случай, че някоя от разпоредбите по договора бъде обявена за невалидна от компетентната юрисдикция, останалите разпоредби остават в сила. Ако приложим към съдържанието на този договор нормативен акт подпишете конкретните параметри на посочените в този документ условия, различни от тук уговорените, същите ще се смятат за променени с влизането на акта в сила.

7. Всички въпроси, възникнали във връзка с изпълнението на Договора за заем ще се решават с писмено споразумение между страните, а при непостигане на съгласие ще се разрешават съгласно Българското Законодателство пред компетентния съдили Арбитражен съд гр.Перник.

8. Отношенията по посочения заем ще се считат за прекратени при изпълнение на всички задължения от страна на Заемополучателя.

9. Контролен орган за спазване на разпоредбите на Закона за потребителския кредит, с които изцяло са съобразени условията на настоящия договор, е Комисията за защита на потребителите, с адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,тел. 02 / 980 25 24, факс 02 / 988 42 18, гореща линия 0700 111 22.

10.Настоящият Договор за заем, се заверява нотариално, като таксата за нотариална заверка в размер на 36 лв. се поема от ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ.

11.С подписването на насоящият договор Заемополучателя декларира че Заемодателя го е уведомил за правата му по закона за Защита на Личните Данни и му е предоставил информация по чл.19,ал.1 от ЗЗЛД.

12.С факта на сключването на Договора Заемополучателят потвърждава, че е осведомен за съпътстващите задължения,които могат да се отразят негативно на икономическото му състояние; че лихвите, дължими на ,,Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.)е възможно да са по-високи от тези, предлагани от други предприятия, предоставящи потребителско и микро кредитиране, но независимо от това според неговата оценка са разумни и отговарят на пазарните условия; че ,,Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.)му е разяснило съпътстващите сключването на Договора задължения и му е предоставило цялата задължителна по закон договорна и преддоговорна информация,свързана с дадения Договор; че не смята условията на Договора за себе си като крайно неподходящи; че е предоставил на ,,Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.)цялата действителна информация за своето икономическо положение.

13. За издаване на удостоверение за липса на задължения,Заемополучтелят заплаща на Заемодателя такса в размер на 40 (четиридесет лева) по банков път, по следната банкова сметка BG89UNCR70001516285493. Заемополучателят получава удостоверението срещу представяне на платежно нареждане/квитанция за платена такса.

14. Условията по Договорите за потребителски кредит се излагат на видно и достъпно място в помещението, в което дружеството приема клиенти, или уеб страницата www.happycredit.bg:

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на ,,Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.), от 30.11.2016 г.