ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ОТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези Общи условия, , регламентират общите правила, прикоито "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД, с ЕИК 200604885, със седалище в гр. София и адрес науправление:"жк.Люлин 9", бл.963 ет.1 офис 11 , телефон за контакт: + 359 877 99 9960, наричано по-долу ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООДизвършва дейност по предоставяне на Кредити на физически лица, наричани по-долуКредитополучатели.

2. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООДе вписано като финансова институция в Регистъра по чл. 3a отЗакона за кредитните институции, воден от Българска народна банка (БНБ) –Удостоверение № BGR00036.

3. Тези Общи условия са неразделна част от Договорите за Кредит, сключвани междуИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООДи Кредитополучателите, като същите са на разположение на интересуващите се лица и на Сайта на , ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООДна адрес: www.happycredit.bg Уговорки между страните, различниот съдържащите се в тези Общи Условия, се обективират в писмена форма.

4. Кредитите, предоставяни съгласно тези Общи Условия, се отпускат от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООДв български лева и се погасяват от Кредитополучателите в български лева.

5. За целите на тези Общи Условия, подадените съгласно тях Заявления, сключените Договори,както и подадените молби, всички срокове се изчисляват като една календарна годинасе равнява на 360 дни.

II. ДЕФИНИЦИИ

1. Навсякъде в тези Общи Условия и в Договорите, сключени по реда на тези Общи Условия , изброените по–долу думи и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множественочисло, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкотодруго не е уговорено в Договора или допълнителни споразумения към него:

2. Общи условия – ще означава настоящите Общи условия за предоставянена Кредити, регламентиращи отношенията между ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООДиКредитополучателите;

3. Кредитополучател – ще означава всеки дееспособен гражданин на РепубликаБългария, който желае да сключи или е сключил с ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООДДоговор за Кредит,и/или желае да получи или е получил Кредит от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД ;

4. Договор или Договор за Кредит - ще означава сключеният между ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООДи Кредитополучателя Договор, при условията на който Кредитoполучателят ще имаправо да получи Кредит. Неразделна част от Договора за Кредит са клаузите на тезиОбщи условия и одобреното от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООДЗаявление, като в случай на противоречие междупосочените документи, същите ще се ползват с приоритет в следнатапоследователност: (1) Договор за Кредит; (2) Заявление; (3) Общи условия;

5.Сайт – ще означава официалният сайт на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД: www.happycredit.bg;

6. Кредит – ще означава всяка заявена от Кредитополучателя и предоставена отИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД в заем сума въз основа на тези Общи условия и Договора, сключен междуИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД и Кредитополучателя, както и дългът, възникнал и формиран от и въввръзка с усвоената сума по главницата, включително дължимите Лихви, разноски и

др. плащания съгласно условията на Договора и тези Общи условия. Всяка предоставена отИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД на Кредитополучателя сума ще се счита за предоставен Кредит, освендоколкото не е изрично и писмено уговорено друго между Страните;

7. Лихва - ще означава уговорената между ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД иКредитополучателявъзнаградителна лихва за ползването на Кредита;

8. Период на револвиране – ще означава определен, фиксиран като

продължителност времеви период, за който се отпуска даден Кредит, при изтичанетона който Кредитополучателят следва да погаси Кредита. Всеки Период нареволвиране ще е равен като продължителност на предходния, освен доколкото не еуговорено друго между страните. Броят на Периодите на револвиране е неограничен.

9. Револвираща лихва – ще означава Лихва във фиксиран процент, дължима заопределен Период на револвиране, която се начислява за всеки Период нареволвиране върху предоставения/непогасен размер на главницата по Кредита;

10. Погасителна вноска – ще означава сума по Кредита, включваща дължимата частот главницата, Лихва и разноските за определен период, която сума в зависимост отприложимите условия на съответния Кредитен продукт Кредитополучателят ще езадължен да плати на определения за това падеж;

11. Специфично условие - ще означава установените в настоящите Общи условияразлични специфични условия и начини за кандидатстване за Кредит, за сключване наДоговор за Кредит, за усвояване на сума по Кредит, за погасяване на Кредит илидруги, в зависимост от сумата на Кредита или от начините за възникване, изпълнениеи прекратяване на договорните отношения между ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД иКредитополучателя. Такива условия ще бъдат неизчерпателно следните:

а/ Условие с погасителен план – ще означава условие, при което погасяването наполучения от Кредитополучателя Кредит ще се извършва на базата на уговоренмежду страните в Договора за Кредит погасителен план. В този случай погасяванетона Кредита става на периодични Погасителни вноски, които включват дължиматачаст от главницата, Лихвата и разноските за съответния период;

б/ Условие с револвираща лихва – ще означава условие, при коетоглавницата иРеволиращата лихва по Кредита следва да се погасят наведнъж на датата на изтичанена Периода на револвиране (падежa).

12. Кредитeн продукт – ще означава установените от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД съвкупностии/или комбинации от различни Специфични условия, суми, срокове и други условия,установени на Сайта и в настоящите Общи условия за всеки отделен Кредитенпродукт, при които се отпускат Кредити на Кредитополучатели. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД можеда променя периодично условията по даден Кредитен продукт, да включва илипремахва като част от същия дадени Специфични условия. Възможно е за даденКредитен продукт да са алтернативно и/или кумулативно приложими различниСпецифични условия. Кредитополучателят няма да има право да заявява и получаваКредит при Специфични условия, различни от установените от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД такиваза съответните Кредитни продукти;

13. Партньор – ще означава всяко лице, което е овластено от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД, отимето и за сметка на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД, да предоставя информация наКредитополучателите, да изплаща на Кредитополучатели суми по Кредити, да събираот Кредитополучатели и отчита на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД дължими от същите Погасителнивноски по Кредити, да рекламира дейността наИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД, да извършва другадейност, за която е изрично овластен. Всеки Партньор може да е овластен за всичкиили само за някои от посочените дейности. Имената/фирмите на Партньорите,адресите на техните Офиси, се посочват на Сайта. Партньорите, чрез които евъзможно да се извърши погасяване по Кредит, изрично се посочват на Сайта;

14. Траен носител – ще означава всеки носител, даващ възможност на

Кредитополучателя да съхранява информация, изпратена лично до него, койтопозволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за коитое предназначена информацията, и който позволява идентичното възпроизвеждане насъхранената информация;

15. Средство за комуникация от разстояние - ще означава всяко средство, коетоможе да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е налицеедновременното физическо присъствие на двете страни;

16. Офис – ще означава всеки търговски обект, стопанисван от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД илиот Партньор, в който Кредитополучателят ще може да извърши една или повече отследните дейности: да получи информация и/или консултация за условията закандидатстване, получаване и използване на Кредит; да усвои Кредит; да заплатиПогасителна вноска по Кредит; да извърши други дейности по тези Общи условия, за коитоизрично е указано, че могат да бъдат извършени в съответния Офис.Местонахождението, работното време и съответната организация, администриращаОфисите, са посочени на Сайта;

17. Заявление – ще означава заявлението за получаване на Кредит, което се подаваот Кредитополучателя лично;

18. Обезпечение – ще означавабанкова гаранция, издадена в полза на

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД от лицензирана банка със седалище в Република България или от банкаот трета държава, лицензирана да извършва дейност на територията на РепубликаБългария чрез клон, или от банка, лицензирана в държава-членка, която извършвадейност на територията на Република България директно или чрез клон при условиятана взаимно признаване, и съдържаща безусловно и неотменимо изявление на банката да заплати на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД всички задължения на Кредитополучателя по Договораза Кредит в срок от един работен ден, считано от датата, на която банката е получилаписмено искане от страна на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД за заплащане на тези задължения. Срокътна валидност на банковата гаранция е най-малко 30 дни след падежа на последнатаПогасителна вноска по Договора за Кредит/изтичането на последния Период нареволвиране; илипоръчителство, предоставено по силата на договор за

предоставяне на поръчителство по Кредита,сключен между Кредитополучателя и одобрено от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД юридическо лице ("Поръчител"), което впоследствие е сключило с ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД договор за поръчителство, по силата на който Поръчителят се задължава да отговаря солидарно сКредитополучателя за изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя поДоговора за Кредит;

19. Гратисен период – ще означава определен период, изчислен от датата наусвояване на Кредита, през който Кредитополучателят може да върне полученияКредит, без да дължи Лихва;

20. ГПР – ще означава Годишен процент на разходите съгласно Закона за

потребителския кредит;

21.Профил – ще означава профил на Кредитополучател, създаден от

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД, след подаване на първо Заявление от страна на Кредитополучателя,въз основа на предоставените от Кредитополучателя лични данни в Заявлението чрезкойто, след активацията му от Кредитополучателя, последният може след вход спотребителски име и парола да получава актуална информация, да кандидатства за нови Кредити, да редактира и актуализира своите лични данни, предоставя актуалнаснимка на валидната си лична карта (лице и гръб), да получава известия и награди идр.

ІІІ. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ.

1. Кредитополучателят кандидатства за Кредит, като подава Заявление до

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД по образец лично. Кандидатстването се извършва на Сайта, чрезПрофила или по телефон, по реда, указан в т.III.4.

2. Преди въвеждане на личните си данни в Заявлението съгласно т.III.4 (когато това еприложимо), Кредитополучателят първо следва да удостовери, че е уведомен и давасвоето съгласие относно обработката и съхранението на личните си данни чрезотбелязване в съответните чекбокси на Сайта, Профила или служител наИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД, съобразно неговото решение, а именно:"Декларирам, че съмпрочел/а и съм запознат/а с информацията в декларация за обработване и съхраняванена лични данни за целите на сключване и изпълнение на договор за кредит" и "Декларирам, че давам съгласието си личните ми данни да бъдат обработвани исъхранявани за маркетинг цели, като съм прочел/а декларация за обработване исъхранение на лични данни за маркетинг цели.". Целият текст срещу всеки отчекбоксите на Сайта и Профила представлява активен линк към съответнатадекларация за обработване на лични данни от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД. В случаите накандидатстване по телефон, съответният служител наИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД предоставяинформацията за всяка една от декларациите и отбелязва съгласието/та, дадено/и отКредитополучателя. В случай че Кредитополучател не е съгласен, съответно, не еудостоверил "Декларирам, че съм прочел/а и съм запознат/а с информацията вдекларация за обработване и съхраняване на лични данни за целите на сключване иизпълнение на договор за кредит" по начина, описан в настоящата точка, техническище бъде недостъпно да продължи напред в попълване и подаване на Заявлението и

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД няма да получи неговите лични данни. В случаите на кандидатстванечрез Профила, Кредитополучателят не попълва личните си данни в Заявлението,доколкото същите се съдържат в Профила и се генерират автоматично, катосъгласието с декларацията от предходното изречение е необходимo за нуждите наобработване и съхранение на личните му данни за новия Кредит.

3. След удостоверяване на съгласията по т.III.2 в Заявлението, съобразно зададенитеполета, се посочват личните данни на Кредитополучателя, неговият e-mail, телефон законтакт и други, желаният размер на Кредита, срокът на Кредита, наименованието наКредитния продукт, при условията на който Кредитополучателят желае да ползваКредита, желаният от него начин на усвояване на Кредита, както и декларира дали е

бил видна политическа личност или свързан с такава личност през последната еднагодина съгласно изискванията на Закон за мерките срещу изпиране на пари чрезмаркиране на изрична декларация, която е от част от Заявлението.

3.1. В случаите на първо кандидатстване на Сайта и създаване на Профил,

Кредитополучателят може да предостави снимка от валидната си лична карта (лице игръб) в хода попълване и подаване на Заявлението на Сайта или след това в Профиласи след активацията му на указаното за това място на Сайта. В случай че в срок от 24часа от подаване на Заявлението на Сайта не прикачи снимките от личната си карта

(лице и гръб), Заявлението му ще бъде автоматично анулирано и Кредитополучателятняма да може да подава нови Заявления докато не ги предостави в Профила си. Вслучаите на избран вид обезпечение Поръчителство, с цел удобство наКредитополучателя, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД предоставя снимките от валидната лична карта наПоръчителя за нуждите на идентификацията му от последния.

4. Когато Кредитополучателят кандидатства на Сайта в случаите при първо

кандидатстване, в хода на което се създава Профил и чрез Профила за всяко следващокандидатстване, Заявлението се попълва от самия Кредитополучател, а когатоКредитополучателят кандидатства по телефона – съответните данни се съобщават отКредитополучателя на служител на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД, който ги попълва в онлайнформата на Заявлението. При попълване на данни на Кредитополучателя от служителна ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД, Кредитополучателят е длъжен да провери попълнените вЗаявлението данни и да потвърди верността и пълнотата им, както и подаването на

Заявлението с така попълнените в него данни. В случаите, когато служителят наИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД установи, че Кредитополучателят има Профил и не е предоставилснимка от валидна лична карта, Заявлението не може да бъде подадено. Служителятна ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД насочва Кредитополучателя да влезне в Профила си и предостависнимка от валидната си лична карта. В случаите, когато служителятна ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД установи, че Кредитополучателят няма Профил, Заявлението се подава съгласно условията на т.III.3.1., за което съответният служител на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД уведомяваКредитополучателя.

5. При каквито и да е било грешки при попълване на данни, възникнали по вина наКредитополучателя, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД не носи отговорност и всички последици оттакива грешки са за сметка на Кредитополучателя.

6. След като в Заявлението бъдат попълнени наименованието на Кредитния продукт,размерът и срокът на Кредита, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД изпраща на Кредитополучателя по emailСтандартен европейски формуляр (СЕФ), съдържащцялата необходима преддоговорна информация за желания Кредит. В допълнение къмпредвиденото в предходното изречение, когато Кредитополучателят кандидатства заКредит по телефона, съответният служител на, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД му предоставязадължителната по закон информация, като уведомява същия, че при поискване може да му бъде предоставена допълнителна информация, както и за естеството на тазиинформация, включително и за задължението по т.III.4. В случаите на кандидатстванеза Кредит на Сайта и чрез Профила, СЕФ се предоставя на Кредитополучателя и чрезплатформата на Сайта, съответно на Профила.

7. Преддоговорната информация се предоставя в ясен и четим вид, на български език,при съблюдаване на приложимите нормативни изисквания.

8. В случаите на кандидатстване за Кредит на Сайта и чрез Профила, актуалните Общи условия иДоговорът за Кредит се предоставят на Кредитополучателя чрез платформата наСайта, съответно на Профила.

9. Ако Кредитополучателят е съгласен да бъде обвързан от Договора за Кредит и Общи условия(включително когато е информиран за услoвията на Договора за Кредит по телефона),Заявлението се подава, както следва:

a) ако Кредитополучателят кандидатства за Кредит на Сайта или чрез Профила - свъвеждането на команда "Декларирам, че съм получил СЕФ на посочения от мен email,проверил съм въведените данни и приемам Общи условия и Договора" на указаното за товамясто на Сайта/в Профила от Кредитополучателя;

б) ако Кредитополучателят кандидатства за Кредит по телефона – с потвърждаванетоот Кредитополучателя на предоставените му по телефона условия на Договора заКредит, пред служител на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД по телефона.

10. Кредитополучателят, посочен в Заявлението, ще се счита за негов автор додоказване на противното.

11. С извършване на посочените в т.III.9., б. а) или б) действия Заявлението се считаподадено от Кредитополучателя, а Общи условия и Договорът за Кредит - приети и подписани отсъщия. След подаване на ЗаявлениетоИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД предоставя наКредитополучателя на посочения в Заявлението/в Профила e-mail актуалните Общи условия иДоговора за Кредит на български език.

12. Кредитополучателят може да предостави Обезпечение на Кредита, коетообстоятелство се посочва в Заявлението. В случай че Кредитополучателят е посочил вЗаявлението, че ще предостави Обезпечение на Кредита, същият следва, в зависимост

от посочения в Заявлението вид на Обезпечението:да предостави на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООДбанкова гаранция съгласно настоящите Общи условия в срок до 10 (десет) дни от подаване наЗаявлението; илида сключи договор за предоставяне на поръчителство сПоръчител в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от подаване на Заявлението. Вдопълнение към предходното изречение, в случаите на избран вид обезпечениедоговор за предоставяне на поръчителство, Кредитополучателят следва даудостовери, че е уведомен и дава съгласието си за предоставяне на личните му данни

от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД на Поръчителя чрез отбелязване "Декларирам, че съм уведомен/а идавам съгласието си за предоставяне, обработване и съхранение на посочените от менлични данни за целите на учредяване на избрания от мен вид обезпечение" насистематичното място на Сайта/в Профила в хода на подаване на Заявлението или пред служител на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД, в случаите на кандидатстване по телефон по реда иначина уговорени в тези Общи условия .

13. До получаване на одобрение от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД Кредитополучателят може дапромени първоначално заявените условия на Кредита в телефонен разговор сИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД. В този случай първоначалното Заявление се счита за анулирано, катоза новия Кредит се прилагат правилата за кандидатстване по телефона.

ІV. ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ОТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД.

1. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД оценява кредитоспособността на Кредитополучателя въз основа наналична информация, в това число информация, получена от Кредитополучателя,като извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, докоято има правомерно получен достъп, или получава информация от трети лица съссъгласието на Кредитополучателя. Оценката по предходното изречение се извършваот ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД единствено въз основа на автоматизирано обработване на личнитеданни на Кредитополучателя, включително профилиране. В случай че в резултат наоценката ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД откаже да предостави Кредит, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД уведомяванезабавно и безвъзмездно Кредитополучателя за резултата от проверката и заполучените сведения за Кредитополучателя с изключение на случаите, когатопредоставянето на съответната информация е забранено или противоречи надействащото законодателство, на правото на Европейския съюз или на обществения ред и сигурност.

1.1. Като част от оценката на кредитоспособността на Кредитополучателя

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД по своя преценка може да проведе, чрез свой представител, събеседване с Кредитополучателя, в хода на което да изисква и получава и допълнителни данни или допълнителни документи.

2. За целите на предоставяне на Кредит по реда на тези Общи условия, Кредитополучателятдекларира, че към датата на всяко подаване на Заявление:

2.1. няма задължения като поръчител, нито неизпълнени задължения към държавата,финансовите институции, към настоящия и предишния си работодател, къмфизическо или юридическо лице, или задължения, които предстоят да бъдатизплатени преди падежа на Кредита, за който кандидатства, освен тези, за които присключване на Договора е уведомил ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД;

2.2. към него няма предявен съдебен иск или заведено арбитражно дело и не са муизвестни обективно основателни причини, които могат да доведат до това;

2.3. срещу него не е започнато производство по несъстоятелност, нито се намира всъстояние на неплатежоспособност, не е участник в споразумения, чието изпълнениеби било в противоречие с изпълнението на задълженията по Договора;

2.4. всички данни, посочени в Заявлението, както и в Договора и всички неговиприложения, са пълни и верни.

3. В случай че при попълване на Заявлението Кредитополучателят предоставиневерни данни, в зависимост от момента на узнаване на този факт, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД имаправо или да откаже сключването на Договор и/или предоставянето на Кредит, или дапрекрати Договора (ако такъв е сключен) без предизвестие и да поиска предсрочнопогасяване на Кредита, заедно с всички такси, разходи и начислени или подлежащина начисляване Лихви до датата на прекратяване на Договора. За обявяване на Кредитза предсрочно изискуем на това основание е необходимо и достатъчно едностранно изявление на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД в този смисъл, което може да бъде отправено и попосочения от Кредитополучателя в Заявлението телефонен номер (чрез SMS) или email.

4. В случай че ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД одобри Заявлението, Кредитополучателят ще бъде уведомен за това на указания от него e-mail и/или телефонен номер (чрез SMS или позвъняване), както и чрез съобщение в Профила. Срокът за одобрение на Заявлението е както следва:в случай че Кредитополучателят е заявил Кредит без Обезпечение - 14 (четиринадесет) дни от подаване на Заявлението,в случай че Кредитополучателят предостави Обезпечение по реда на т.III.12 - 24 (двадесет и четири) часа от предоставянето му на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД. В случай че Кредитополучателят не е предоставил Обезпечение съгласно Заявлението в посочения в т.III.12 срок, ще се счита, че Заявлението не е одобрено от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД.

5. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД има право, без да се мотивира, да отхвърли Заявлението, чрезизпращане на изрично уведомление до Кредитополучателя, включително попосочения от него в Заявлението e-mail или чрез SMS на посочения отКредитополучателя телефонен номер, или чрез мълчалив отказ. За мълчалив отказ заодобрение на Заявлението ще се считат случаите, в които ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД не еизпратило уведомление за одобрение на Кредита на Кредитополучателя в сроковетепо т.IV.4.

6. В случай че ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД не одобри Заявлението до изтичане на сроковете пот.IV.4., Договорът не влиза в сила.

V. ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ

1. С Договора за Кредит ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД се задължава да предостави на Кредитополучателя Кредит под условие, че подаденото от Кредитополучателя Заявление е одобрено от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД.

2. Договорът за Кредит се сключва по реда, предвиден в тези Общи условия, и при спазване на изискванията на Закона за потребителския кредит (ЗПК), Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и други приложими норми на действащото законодателство.

3. Договорът се счита сключен под отлагателното условие, че ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД ще одобри подаденото от Кредитополучателя Заявление, и влиза в сила от момента на одобрението. Одобрението се основава единствено или преимуществено на автоматизирано обработване на личните данни на Кредитополучателя, включително профилиране, в зависимост от това дали по преценка на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД се прилага в т.IV.1.1. За момент на одобрението ще се счита получаването на уведомление за

одобрение от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД по реда на т.IV.4. от тези Общи условия.

4. Всяка сума, предоставена от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООДна Кредитополучателя представлява Кредит, предоставен от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД при условията на Договора и на тези Общи условия, освен доколкото други писмени договорености между Кредитополучателя и ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД не са приложими за ползвания от Кредитополучателя Кредитен продукт.

VІ. УСВОЯВАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА

1. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД може да предостави на Кредитополучателя възможност да усвои сумата по одобрен Кредит по един или повече от следните начини:

1.1. чрез превод към посочена от Кредитополучателя банкова сметка.

Кредитополучателят носи отговорност за точното посочване на личната му банковата сметка, по която желае да бъде получена сумата;

2. Договорените между ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД и Кредитополучателя срокове за погасяване на Кредита текат от датата на усвояването му.

3. При цялостно или частично предсрочно погасяване на Кредита,

Кредитополучателят дължи заплащане на непогасената главница по Кредита, ведно с всички начислени или подлежащи на начисляване Лихви, които не са платени към датата на предсрочното погасяване.

4. Кредитополучателят погасява Кредита в полза на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД по следната банкова сметка: Банка Уни Кредит Булбанк АД, IBAN BG 89 UNCR 7000 1516 285 493,. В

случай че ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД установи наличието на плащане, което е невъзможно дабъде идентифицирано, това плащане не се смята за валидно извършено до момента на неговата идентификация и Кредитополучателят носи всички последици от забавеното

плащане.

5. В случай че Кредитополучателят заплати сума в размер, който не е достатъчен,за да погаси всички дължими към съответния момент суми, с платената сума се погасяват първо разноските, извършени от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООДвъв връзка с неизпълнение на задължението на Кредитополучателя за погасяване на Кредита (разноски по съдебно и извънсъдебно събиране на вземането, разноски за напомнителни писма, изпращане на съобщения и др. подобни), на второ място начислената законна лихва за забава или неустойки за забава, в случай че такива са уговорени, на трето място дължимата Лихва и на четвърто място главницата по Кредита.

VII. КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ.

1. Различните Кредитни продукти, като комбинация от Специфични условия, размери на Кредитите и други условия, са установени на Сайта. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД има право във

всеки един момент да променя условията по даден Кредитен продукт, в това число да добавя или премахва дадени Специфични условия, приложими за съответния Кредитен продукт, без това да засяга вече сключените Договори.

2. Подробна информация относно условията на всеки Кредитен продукт, предлаган от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД, се съдържа на Сайта.

3. При промяна на условията по Кредитния продукт, за усвоения Кредит при

условията на този Кредитен продукт ще се прилагат условията, валидни към датата на получаване на Кредита.

4. Доколкото друго не е уговорено в Договора за Кредит, крайният срок за погасяване на усвоения Кредит е срокът, посочен в Договора, освен когато срокът на Договора е продължен посредством нов Период на револвиране при Кредитните продукти, за които това е приложимо.

5. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД по свое усмотрение има право да предоставя Гратисни периоди за определени Кредити и при условията на определени Кредитни продукти, както и отстъпки при редовно погасяване на Кредита.

6. За отпускането на Кредита ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД има право на Лихва, чийто размер се определя в Договора.

7. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД има право, по своя собствена преценка, да задава по–ниски лихвени проценти при организиране на промоции.

8. В случай че Кредитополучателятне погаси задължението си на падежа посочен в договора всички вземания по Кредита стават автоматично и предсрочно изискуеми, без да е необходимо изпращане на нарочно уведомление до длъжника.

9. При Кредити, използвани при условията на Кредитен продукт с Условие с

погасителен план, Кредитополучателят е длъжен да погаси Кредита съобразно падежите, предвидени в погасителния план, съответно актуализиран по реда на т.VІ.5.

10. Кредитополучателят има право да заяви нов Кредит от същия или друг вид преди погасяването на вече получен/и Кредит/и. В случай че ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД одобри

Заявлението по предходното изречение, в зависимост от постигнатите от страните договорености по телефона, сумата по новия Кредит може да се използва за погасяване на задълженията на Кредитополучателя по съществуващ Договор за Кредит или да бъде усвоена изцяло от Кредитополучателя по реда на Общи условия. Кредитополучателят получава при спазване на законовите изисквания цялата законоустановена информация за Кредита при новите условия.

11. Годишният процент на разходите по Кредита е посочен в Договора, като размерът му е изчислен в съответствие с Приложение № 1 към чл. 19, ал. 2 от ЗПК, при отчитане на цитираните в тази разпоредба общи положения, както и на следните допълнителни допускания:

а) Договорът за Кредит ще има действие за срока, за който е бил сключен, и

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД и Кредитополучателят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по Договора;

б) при Договор за Кредит, който съдържа клаузи, позволяващи изменение на лихвения процент и на стойността или размера на разходите, включени в ГПР по Кредита, които не могат да получат конкретно стойностно изражение към момента на неговото изчисляване, ГПР по Кредита се изчислява, като се приеме, че Лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичането на срока на Договора;

в) ако Договорът за Кредит предоставя на Кредитополучателя различни възможности по отношение на неговото усвояване, допуска се, че общият размер на Кредита е усвоен незабавно и изцяло;

г) ако Договорът за Кредит предоставя на Кредитополучателя различни възможности по отношение на неговото усвояване, но предвижда ограничения по отношение на сумата по Кредита и срока при различните начини на усвояване, Кредитът се смята за усвоен на най-ранната дата, предвидена в Договора, и съобразно предвидените ограничения за усвояването му;

д) ако Договорът за Кредит предлага на Кредитополучателя различни начини на усвояване с прилагане на различни лихвени проценти или на различни разходи, приема се, че общият размер на Кредита е усвоен при най-високите стойности за лихвен процент и разходи, обичайно приложими при усвояване на средства по този вид Договори за Кредит;

е) при Договор за Кредит, различен от Договора за Кредит под формата на овърдрафт и от Договора за Кредит с неопределен срок, се приема, че:

- ако датата или размерът на Погасителна вноска, която Кредитополучателят следва да плати, не могат да бъдат установени, погасяването е извършено на най-ранната дата и в размер на най-ниската сума, предвидени в Договора за Кредит;

- ако датата, на която е сключен Договорът за Кредит, не е известна, за дата на първоначално усвояване на Кредита се приема датата, от която остава най-кратък период от време между датата на първоначалното усвояване на Кредита и датата, на която Кредитополучателят трябва да направи първата Погасителна вноска;

ж) когато датата или размерът на Погасителната вноска, която Кредитополучателят следва да плати, не може да бъдат установени въз основа на сключения Договор за Кредит или на допусканията, посочени в буква "е", се приема, че плащането е извършено съобразно датите и условията, изисквани от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД, а когато те не са известни, се приема, че:

- Лихвите се плащат едновременно с погасяването на главницата;

- разходи, различни от Лихвите, изразени като еднократна сума, се плащат на датата, на която е сключен Договорът за Кредит;

- разходи, различни от Лихвите, изразени като няколко плащания, се плащат на равни периоди от време, считано от датата на първото погасяване на главницата, и ако размерът на тези плащания не е известен, се приема, че те са с еднакъв размер;

- окончателното плащане погасява остатъка от главницата, Лихвата и другите разходи, ако има такива.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД се задължава:

1.1. Да предостави преддоговорна и договорна информация за желания от

Кредитополучателя Кредит в съответствие с приложимото законодателство.

1.2. Да предостави на Кредитополучателя Кредита в съответствие с договорения размер, срокове и условия, след одобрението на Заявлението съгласно тези Общи условия;

1.3. Да отразява своевременно и точно изплатените от Кредитополучателя

Погасителни вноски по Кредитите;

1.4. При поискване от страна на Кредитополучателя, при погасяване на главницата по Кредит, да предоставя пълна и точна информация за извършените и отбелязани до момента плащания;

1.5. Да снабди Кредитополучателя с всички необходими документи, отразяващи обслужването на Кредита, попълнени точно и коректно;

1.6. При наличие на основанията, посочени в т.VIІІ.2.3, да уведоми писмено

Кредитополучателя в посочения в тази точка срок;

1.7. Да публикува на Сайта условията по Кредитните продукти, доколкото същите не са изрично предвидени в тези Общи условия;

1.8. Да публикува на Сайта информация за банковите сметки, по които може да се извършва погасяване на Кредита.

1.9. Да изпълнява други задължения, предвидени в действащото законодателство.

2. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ " ООД има право:

2.1. Да иска точно изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя съгласно Договора и тези Общи условия, както и да отпуска или отказва отпускането на Кредит на Кредитополучатели, когато прецени, че условията за отпускането или отказа